Ətraflı axtarış
Baxanların
3340
İnternetə qoyma tarixi: 2011/10/15
Sualın xülasəsi
Qum camaatı nə qədər günah etsələrdə cəhənnəmə getməyəcəklər?
Sual
Bu doğrudur ki, Qum camaatı cəhənnəmə getməyəcəklər? Əgər cavab müsbətdirsə, nə qədər günah etsələr eybi yoxdur?
Qısa cavab

1.           Qum şəhəri ilə rəvayətlərdə Qum əhlinin cəhənnəmə getməməsi bəyan olunmayıb.

2.           Qumun ali Muhəmmədlə ocaq olması Qum əhlinin başqa camaatla höccət və dəlil olması və onların Qaimi ali Məhəmmədlə bir olması və bunun kişiləri dəlil olmur ki, Qum əhlinin günahkarları cəhənnəmə getməsinlər. bəlkə rəvayətlərin birinin davamında günahkar və məğrur cavanların həlak olması xatırlanıbdır.

3.           Əqli və nəqli dəlillərdən istifadə olunur ki, Qum Mədinə və sair kimi müqəddəs məkanlarda xəta etmək qəti şəkildə günah hesablanır təcəssümü əmal və əməl və əksüləməl qanuna uyğun olarlaq heç bir şər əməl təsirsiz deyil məgər tövbə və ya başqa səbəblə məhv olsun və yaxud gözəl bir işə çevrilsin. " فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره" kimi bir çox Quran ayələridə təsirin əmələ bağlılığına dəlalət edir. Belə bir halda müqəddəs məkanda günah etmək bir növ o məkana qarşı hörmətsizlikdir ki, günahı şiddətli olacaq o günahı edəni də çoxlu cəza gözləyir.

4.           Müqəddəs məkanlar və zamanlar saleh və təsirli nəfəsə sahib olan insanlar müəyyən qədər insanın talehində təsirli və faydalıdırlar. Amma bunların heç biri tam səbəb və amil deyildir. Ən mühüm və təsirli amil insanın öz şəxsi əməli düşüncə tərzi və dünya görüşüdür və seçdiyi həyat tərzi və iradəsidir. İmaməti məkanların və zamanların təsiri insanın nicat tapmasında şəfaət kimidir ki, şərtləri vardır. Ona görə deyəndə ki, cümə axşamı günahların bağışlanan gecəsidir məqsəd bu deyil ki, bütün insanlar bağışlanacaq.

Ətreaflı cavab

Əvvəl lazımdır Qum və əhlini qiymətləndirən rəvayətlər bəyan olsun və onları araşdırmaqla Qum əhlini cəhənnəmə getməməsinə və Qumda ki, müqəddəs məkandır günah etməyin hökmünə münasib cavab, verilər:

1.             Qumu qiymətləndirən rəvayətlər birinci Əbul- həsən İmam Kazim (ə) gəlibdir:

Qum ali Muhəmmədin ocağıdır və onların şiələrinin yeridir amma əlbəttə cavanlarından birdəstəsi Atalarının günahına görə və böyüklərini və şeyxlərini məsxərə və xar etdikləri üçün həlak olarlar bu vəziyyətlə Allam düşmənlərin şərrin və hər cür pisliyini onlardan döndərər.[1]

İmam Sadiq (ə) buyurur: Əgər sizə bəla və çətinlik yetişərsə Quma gedin ki, Fatimə övladlarının yeri və möminlərin rahatlıq məskənidir. Bir zaman gələr bizim dostlarımız bizdən uzaqlaşar bu onların məsləhətləridir ki, bizim dostumuz kimi tanınmasınlar qanları və malları hədərə getməsin hər kəs Quma və əhlinə qəsd edə Allah onu xar və rəhmətindən uzaq edər.[2]

Bəsəndi Yəhyadan nəql olubdur ki, bir gün Əbul- həsən əleyhis- səlamın hüzurunda idik. Qumdan və camaatından onların həzrəti Məhdi (ə)- ma qarşı meylindən söz ortaya gəldi İmam onlara rəhmət göndərib buyurdu: Allah onlardan razı olsun... onlar bizim ən yaxşı şiələrimizdirlər, bütün şəhərlərin arasından Allah bizim dostlarımızı onların talehinə yazıbdır.[3]

2.             Araşdırma və xülasələşdirmə.

Bu yuxarıdakı rəvayətləri ki, Qum şəhərini qiymətləndirib və camaatının uca məqamın zikr edib nəzərə alaraq habelə sonradan gələn dəlilləridə nəzərə alsaq demək olar:

1-             2. Qum camaatını cəhənnəmə getməsi bu rəvayətlərdə gəlməyibdir.

2-             2- Qum şəhərinin müqəddəsliyi və dəyəri ki, rəvayətlərdən istifadə olunubdur Qum əhlinin hamısının saleh olması və hamısının cənnətlik olması və onların heç birinin cəhənnəmə getməməsi mənasına deyil. Çünki rəvayətlər bu cür bəyan olubdur ki, Qum əhlinin bəziləri ilə uyğunluğu var. nə hamısı ilə, bəlkə birinci rəvayətin ardında geçdi ki, Qumun günahkar cavanları həlak olacaq.

3-             2. Allahın ədaləti və hikməti tələb edir ki, Qumlu zalim və günahkar cəzalanmaqda (cəhənnəmə getməkdə) başqaları ilə heç bir fərqi olmasın məkan müqəddəs olsada belə və məzlumun haqqı ondan alındın.

Allah ki, " اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه" dır hikməti tələb edəndə ən çətin əzablandırandır hətta iddia etmək olar ki, o kəs ki, müqəddəs şəhərlərdə ki, günah etməyə şərait yoxdur. Günah edir onun başqalarına nisbət cəzası çoxdur. Çünki müqəddəs zamanlarda və məkanlarda günah etmək üsyandan əlavə hörmətsizlik hesablanır və əzabı adi zamanda və məkanda edilən günahın əzabından çoxdur.

4- 2. " قصم الجبابرة" rəvayətlərdən istifadə olunur ki, Allah Quma yürüş aparan zalimlərə o qədərdə möhlət vermir və onları bərk əzir.[4] Bir halda ki, bir sıra məsləhətlərə görə fani dünyada bəzi zalimlərə möhlət verilir ki, əzabları çoxalsın. Zalimlərin sındırılması günahkarların sındırılmasına işarə edir. Bunu bilirik ki, günah həmişə və hər yerdə hər xətərdən qorxuludur amma rəvayətlərdən istifadə olunur ki, hər günah ki, müqəddəs Qum şəhərində və ya hər hansı müqəddəs yerdə baş verir adi məkanlarda baş verən günahdan daha qorxuludur.

5- 2. Əməllərin təcəssüm qanunu: Bəzi ayələrdən ələ gəlir ki, insanın əməli bir toxum kimidir ki, əkinçi torpağın altında əkir sonra həmin toxum inkişaf edir və çoxlu miqdarda toxum götürülür, insanın əməlləri də o dünyaya uyğun dəyişikliklə insanın özünə nqaytarılır, necə ki, Allah buyurur:

«مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ»[5] 

Hər kəs axirət əkinini istəsə onun əkinin artırarıq.

Başqa ayələrin bəzisindən ələ gəlir ki, bu dünyanın yaxşı işləri o dünyada nur şəklinə gəlir, münafiqlər möminlərdən bu nuru istəyirlər və deyirlər

" انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ" (gözləyin biz sizin nurunuzdan bəhrələnək). Onlara deyilər:

" ارْجِعُوا وَراءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً" (qayıdın bu nuru dünyadan istəyin).[6]

Bu ayələr və onlarla bu cür ayələr çatdırır ki, qiyamət günündə əməlin eynin və özün kamil şəkildə taparıq bu həmən əmələrin təcəssümüdür ki, İslam alimləri ona inanırlar. İslamın böyük rəhbərlərindən bir çox rəvayətlər bir nümunə ilə kifayətlənirik:

İslam Peyğəmbəri (s) o kəslərdən birinə ki, moizə istəmişdi buyurdu: Ey Qeys! Naçar sənlə oturub- duran vardır ki, ölümdən sonra səninlə birgə dəfn olur bir halda ki, o diridir sən ölü bir yerdə dəfn olursuz, əgər o yaxşı və əziz olarsa səni əzizləməyəcək. Yox əgər o pis və səviyyəsiz olarsa səni hadisələrə təslim edəcək sonra o səndən başqa bir kəslə məşhur olmayacaq və səndə ondan başqa bir kəslə qiyamət səhnəsinə getməyəcəksən səndən ondan başqa sual olmayacaq buna əsasən çalış onu yaxşı şəkildə yerinə yetir çünki əgər o yaxşı olsa onunla ünsiyyətdə olacaqsan yox əgər o yaxşı olmasa ondan başqa heç kəsdən qorxun olmayacaq və o "sənin" əməlindir".[7]

Bu qanunda şəxslərin ərasında müxtəlif məkanlarda və zamanlarda fərq yoxdur.

2- 6. Əməl və əksul- əməl qanunu: Əqil və İslam mətnləri nəzərindən hər mükafat və ya cəza səbəbsiz deyil. Tam səbəb və əməllərin bütün nəticəsi insanın delasının bağlanma mərhələsidir. Məsələn ölümdən sonra insan üçün tövbə və ya yaxşı işlər yerinə yetirmək ki, delasının vəziyyətin dəyişməsinə səbəb olur mümkün deyil. Mükafatlar və cəzalar hikmətsiz və hesabsız kitabsız deyil. Belə deyil ki, hər kəsin buna görə ki, müqəddəs məkan əhlidir istədiyi hər bir günahı edə bilər və müqəddəs məkan əhli olduğu üçün imtiyaz və mükafatlar əldə edəcək.

Quran buyurur: Hər kəsin (səadətə) Allahın görüşünə ümidi varsa gərək gözəl əməl yerinə yetirə.[8] Yenə buyurur: Hər kəsin zərərə qədər xeyir əməl yerinə yetirə onu görəcək və hər kəs zərrə qədər pislik edə onu görəcək.[9] Və yenə yəhudilərin cavabındakı dedilər neçə gün əzab olunmayacağıq buyurdu:

" اتخذتم عندالله عهدا.."[10] Allahdan əhd və peyman almısız ki, əzab etməsin. Sonra buyurdu: Hər kəs edə və xətaları onu ağuşuna ala cəhənnəm odunda olacaq.[11] Əlbəttə müqəddəs məkanlar və zamanlar saleh və təsirli nəfəsə sahib olan insanlar insanın talehində təsirli və faydalıdırlar. Amma bunların heç biri tam səbəb deyillər. Ən mühüm təsirli əməl və səbəb şəxsin öz əməli düşüncə tərzi dünyagörüşü və həyat tərzinin seçimi və onun iradəsidir.

Başqa sözlə desək; qiymətli məkanların və zamanların təsiri insanın nicatında şəfaət kimidir ki, bir sıra şərtləri var.[12]

Ona görə deyilir ki, insanlar Allah şəfaətindən bəhrələnəcəklər yəni təyin olunmuş ölçülər əsasında ki, insanlarda olan istedadla bağlıdır bu mərhəmət insanlara şamil olur. Deyiləndə ki, cümə axşamı günahların bağışlanan axşamıdır məqsəd bu deyil ki, bütün insanlar bağışlanacaq. Bu məsələni bu cür həll etmək olar. Deyəndə ki, cümə axşamı günahların bağışlanan axşamıdır. Məqsəd bu deyil ki, bütün insanlar bağışlanacaq. İmam Sadiq (ə)- dan nəql olub ki, cümə axşamının böyük hörməti var. onun hörmətini zay etməyin və onun ibadətində səhlənkarlıq etməyin.

Xülasələndirib və nəticə almaq:

Düzdür ki, Qum əhli Allahın və İmamların xüsusi inayət mərkəzindədir. Amma əqli və şəri dəlillərə əsasən Qum kimi bir yerdə günah etmək nə kimi günah hesablanmır və cəhənnəmə getməyə səbəb olmur. Bəlkə şiddətli cəzalanmağa səbəb olur.

Çünki:

1.             Müqəddəs bir yerdə günahdan əlavə hörmətsizlikdə olur.

2.             Ümumi olaraq ki, əməllərin təcəssümi əməl və əksül- əməl (şəfaət və tövbə) kimi yerlərdən başqa) dəyişiklik qəbul etməyən bir qanun və formuldur. Bu qanunun təyidində bir çox ayələr gəlibdir.

Buna əsasən Qum, Nəcəf, Məkkə və sair kimi müqəddəs məkanlarda ki, səadətə çatmaq üçün münasib fəzası var onlarda hər cür günah etmək nə kimi üsyan sayılır. Bəlkə o günahı edəni şiddətli cəza gözləyir. Sözün qısası budur ki, bu cür gözəl fəzada məğrur olmaq olmaz necə ki, zəhərli yemək hər yerdə ziyanlıdır, günah da hər yerdə qorxuludur.[1] - Asiman və cahan Əssma vəl- aləm kitabının tərcüməsi, Bəhar, cild 4, səh 187.

«قم عش آل محمد و مأوی شیعتهم و لکن سیهلک جماعة من شبابهم بمعصیة آبائهم والاستخفاف والسخریة بکبرائهم و مع ذلک یدفع الله عنهم شرالاً عادی و کل سوء»

[2] - Həmin.

[3] - Həmin, cəh 188.

[4] - Bəharul- ənvar, cild 60, səh 211.

[5] - Şura surəsi, ayə 20.

[6] - Hədid surəsi, ayə 13.

[7] - Biharul- ənvar, cild 3, səh 257, Həmən cild 7, səh 228, Məaniyul- əxbar, səh 233 az fərqlə Təfsiri nümunə, cild 2, səh 507 və 508.

«و انه لابد لک یا قیس من قرین یدفن معک و هو حى و تدفن معه و انت میت فان کان کریما اکرمک و ان کان لئیما اسلمک ثم لا یحشر الا معک و لا تحشر الا معه و لا تسئل الا عنه فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح انست به، و ان فسد لا تستوحش الا منه و هو فعلک»

[8] - Kəhf surəsi, ayə 110.

«فمن کان یرجو لقا ربه فلیعمل عملا صالحا»

[9] - Zəlzəl surəsinin son ayələri.

[10] - Bəqərə surəsi, ayə 80- 81.

[11] - Əlavə məlumat üçün 1. Sual 350 (sayt: 350), göstərici: İslamda şəfaət məfhumu, 2. Sual 440 (sayt 480) Göstərici: Qiyamətdə şəfaət.

[12] - Məfatihul- cinan, səh 28.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  113278 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  86314 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  65221 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  48681 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  37167 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  35847 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  24682 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  24022 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • islam sözünün mənası Ali- imran surəsinin 19- cu ayəsinə əsasən nədir?
  23919 Təzə kəlam
  İslam sözü lüğətdə "Allahın" müqabilində kamil surətdə təslim olmaq" deməkdir. Yəni heç bir qeyd və şərt olmadan ilahi qanunlara tabe olmaq. Din deyəndə isə "bəşəriyyətin bütün hallarda (ictimai və fərdi) ilahi qanunlara əsaslanması və Allahla insanların rabitəsi" başa düşülür. Bu səbəbdəndə bütün əsrlərdə peyğəmbərləri qəbul etmək onların gətirdiyi dinə (qeyd- ...
 • Dünyanın ilk yaranmasını təşkil edən maddə nədir, Quran və hədislərin bu mövzuda nəzəri nədir?
  21929 Qədim kəlam
  Təbiət şünas alimlərinin bu mövzuda olan dəqiq nəzəriyyələri budur ki, varlığın ilk maddəsini təşkil edən ünsürlar bunu isbat edir ki, əslində fəzada dağılmış "sedyom"- ların təşkil olmasıyla yaranmışdır. Bu maddə uzun zamanlardan təqribiylə 13 milyard il şiddətli partlayış nəticəsində, hissələr və qismətlərə bölünmüşdür, günəş, ulduzlar, göy (səma) yer və...özlərinə məxsus ...