Ətraflı axtarış
Baxanların
5895
İnternetə qoyma tarixi: 2010/04/22
Sualın xülasəsi
Нәјә ҝөрә Шејтан оддан јараныб?
Sual
Нәјә ҝөрә Шејтан оддан јараныб?
Qısa cavab

Аллаһ-таала мүтләг һикмәт саһиби олуб бүтүн ишләри там шәкилдә һикмәт әсасындадыр. Беләликлә, бүтүн мөвҹудатлар сон дәрәҹә јүксәк илаһи һикмәт әсасында хәлг олунмушлар. Аллаһ-таала һәр бир варлыға ән лајигли вә ҝөзәл сурәти вермишдир.[1] Шејтанын атәшдән јаранмасынын да өзүнә мәхсус илаһи һикмәти вар. Шејтан ҹин тајфасындан олуб оддан јаранмыш вә ләтиф ҹисмә маликдир. Үмуми шәкилдә ҹисмләр ики гисмдир:

Булашыг ҹисмләр; мәсәлән, һејванлар вә инсан кими варлыгларын ҝилдән јаранмыш варлыглар. Ләтиф ҹисимләр; мәсәлән, ҹинләр кими оддан јаранмыш ҹисмләр. Бу ики нөв ҹисмләрин мигдар вә һәҹмләри вар. Амма фәргләри һәгигидир, о да бундадыр ки, шејтан инсан үчүн ҝөрүнмәз вә ләтиф ҹисмә малик олдуғуна ҝөрә мүхтәлиф шәкилләрә дүшүб, мүхтәлиф мәканлара истәдији кими дахил ола биләр, амма инсан шејтан үчүн ҝөрүнән олуб, сүрәтлә мәкан вә һаләтини дәјишмәк габилијјәтинә малик дејил вә онун һәрәкәти тәдриҹидир.

Шејтанын атәшдән јаранмасы һикмәтини ашағадакы мәтләбләрдә хүласәләшдирмәк олар:

1) Шејтанын имтаһаны; Шејтан атәшдән, инсан исә јарадылмышдыр. Атәши торпагдан үстүн сајан Шејтан, өзүнү инсандан үстүн гәләмә верир вә бунунла да Аллаһ-тааланын һөкмүндән бојун гачырыр. Беләликлә, Шејтанын оддан јаранмасынын һикмәти онун имтаһаны үчүндүр. Белә ки, атәшдән олдуғуну билән Шејтан өзүнү мәғрур сајаҹаг, јахуд Аллаһ-таала мүгабилиндә һәмишә бәндәчилик едиб илаһи ҝөстәришләрә бојун әјәҹәк? Неҹә ки, Гурани-Кәрим дә шејтанын Аллаһ-тааланын әмриндән бојун гачырмасы вә Адәмә сәҹдә етмәмәсинин сәбәбини дә һәмин дәлиллә әсасландырмышдыр: “(Аллaһ Иблисə): "Мəн сəнə əмр eдəндə сəнə сəҹдə eтмəјə нə мaнe oлду?" - дeјə бујурду. (Иблис:) "Мəн oндaн дaһa јaxшыјaм (үстүнəм), чүнки Сəн мəни oддaн, oну исə пaлчыгдaн јaрaтдын!" - дeди.”[2]

2) Инсанын имтаһаны; Шејтан инсана гаршы дүшмәнчилијә анд ичмишдир. О, алдадыҹы мөвҹуд олуб һәмишә инсаны етигадларында вә әмәлләриндә ҝүнаһа вә фәсад ишләрә дәвәт едир. О, вәсвәсә вә һијләҝәрлик мәшәидир. Белә ки, һеч бир һәгигәти олмајан батили һагг кими нишан верир.Шејтан инсанлары она мәлум олмајан мүхтәлиф јолларла батиндән вә хариҹдән ҝүнаһа тәрфә чәкир. Шејтанын ләтиф ҹисми олдуғуна ҝөрә инсанларын батининә дә нүфуз јолу вар. Әлбәттә, бу нүфуз инсанын өз ихтијары әсасындадыр. Јәни, инсанлар өзләри шејтана өз гәлбләринә јол верирләр. Әҝәр инсан истәсә, шејтанын онун гәлбинә нүфузуна һеч бир јол гојмаз.

Шејтанын ҝөрүнмәмәсинә вә онун ҝөзләрдән мәхфи олмасына бахмајараг, инсан һәмишә шејтанын нүфузунун гаршысыны алмаға һазыр олмалыдыр. Гуранда охујуруг: “Еј Адəм oғуллaры! Ајыб јeрлəрини өзлəринə ҝөстəрмəк үчүн либaслaрыны сoјундуруб вaлидeјнинизи (Адəм вə Һəввaны) Ҹəннəтдəн гoвдурдуғу кими, Шeјтaн сизи дə aлдaдыб јoлдaн чыxaртмaсын. Шүбһəсиз ки, o (Шeјтaн) вə oнун ҹaмaaты сизлəри сизин oнлaры ҝөрə билмəдијиниз јeрлəрдəн ҝөрүрлəр.” [3]    Бу да инсанын белә бир дүшмәнлә имтаһана чәкилмәсини ҝөстәрир.[1] Бахмајараг ки, бүтүн бу һикмәтләри дәрк етмирик вә бәшәрин елминин мәһдуд олдуғуна ҝөрә Аллаһ-тааланын ишләриндәки чох һикмәтләрдән хәбәрсизик.

[2] Әраф сурәси, 12-ҹи ајә.

[3] Әраф сурәси, 27-ҹи ајә.

Ətreaflı cavab
Бу суалын изаһлы ҹавабы јохдур
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Allahın bəzi bəndələrini unutması anlamı nə mənadadir?
  5798 Təfsir
  Allah-Taala Qurani-kərimdə dörd dəfə bəndələrin unutqanlığını özünə nisbət vermişdir. Beləki, bir ayədə deyilir: "Bugün onları unudacağıq necə ki, onlar belə bir günün gəlişini unutmuşdular". Bu və bu kimi ayələr Allahın axirətdə (hətta dünyada) bəzilərini unutmasının göstəricisidir. Sözügedən mənada unutqanlıq nə deməkdir? İslam mənbələrində mövcud əqli və vəhyani arqumentlər unutqanlığı (məxluqun ...
 • Nə üçün həzrət Məhəmmədin (s) dörd qadından çox arvad almasına icazəsi var idi?
  12733 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi
  Peyğəmbərin (s) qadınlareının çox olması mövzusu daim insanlar üçün sual amili olmuşdur.Biz bu məqalədə gərək bəzi məsələlərə toxunmaqla müxatəbin zehnini bu kimi suallardan təmizləyək:1). Birincisi: "Dörd qadından artıq arvad almaq mövzusu haram olmazdan öncə Peyğəmbərimiz bu qadınla ailə qurmuşdu.2). Peyğəmbərimizin bu ...
 • Osmanlı və Hindistanda olan İslam nəzəriyyəsində olan fərq nədir?
  5718 Fiqh tarixi
  Hind və Osmanlı hakimiyyətində olan İslamı müqayisə etmək üçün bu iki ölkədə olan məzhəblər ki, hakim olmuşdurlar, Məlumat əldə edilsin. Osmanlı hakimiyyətində olan fiqhi məzhəb (7- ci əsrdə kimi) hənəfi məzhəbi olmuşdur ki, sünnü məzhəbində olan dörd məzhəbdən biridir. Əlbəttə Osmanlılar əqidə cəhətindən Əşəri ...
 • İnsanın pisliyə doğru meyli Allah-taalanın istəyidirmi?
  5076 Qədim kəlam
  SualolunmuşayəTəkvirsurəsinin 29-cuayəsivəDəhrsurəsinin 30-cuayəsininbirqismətidir
 • Qibti bir kişinin Musa (əleyhissalam) tərəfindən öldürülməsi onun isməti ilə necə uyğun gəlir?
  6051 Qədim kəlam
  Bütünilahipeyğəmbərlər (müxtəlifdərəcələrlə) məsum, kamalhəddindəvəAllahaənyaxıninsanlardır. Onların
 • Etiqadlarımı möhkəmləndirmək üçün hansı işləri görməliyəm?
  5035 İrfan fəlsəfəsi
  Dini tanımaq və mənəviyyat əldə etmək üçün cavanlıq dövrü qızıl bir fürsət hesab olunur. Etiqadlar təkcə elm öyrənməklə hasil olmur; əksinə bu, insanın öz ruhunu, qəlbini saflaşdırmasına, əməli tədbirlərinə də bağlıdır. Etiqadların əsas mehvəri Allahı tanımaqdan ibarətdir. Quranda insanın öz daxilində və kainatda fikirləşib mərifət tapması tövsiyə ...
 • Din və mədəniyyətin əlaqəsi necədir?
  11797 Təzə kəlam
  Din və mədəniyyətin əlaqəsini açıqlamaq, din və mədəniyyətin hədəf, təsir və mahiyyətini dəqiq tanıyarkən mümkündür. Bir dəstə din və mədəniyyət arasındakı bütün əlaqələri inkar ediblər. amma bu baxış düzgün deyil. Əlbəttə bu məsələ aydındır ki, mədəniyyətlərin bəzisi təkamülə yetişmək olan səmavi dinlərin uca hədəflərinə qarşı olduqlarına görə, dinlə uyğun ...
 • Cin surəsinin 9- cu ayəsinin təfsiri
  7614 Təfsir
  Təfsirçilər bu ayənin habelə buna oxşar digər ayələrin təfsirində, fərqli nəzərlər bəyan ediblər. Qabaqkı təfsirçilərin bir çoxu bu ayənin təfsirində ayənin zahirini qorumağa təkidli olublar. Amma Alusi öz təfsirində bu cür təfsirlərə bir çox iradlar edib və onların cavabında bəyan edibdir. "Təfsiri fi zilalın" yazıçısı ...
 • Qurani- kərimdə müsəlman hansı mənanı daşıyır?
  20094 Təfsir
  Quran terminində, müsəlman Allahın göstərişləri bərabərində tam şəkildə təslim olmaq və hər növ şərik qoşmaqdan kənar olub Allahın birliyini qəbul edib Allahdan başqasını pərəstiş etməmək deməkdir. Buna görə ki, Qurani- kərim həzrət İbrahimi () müsəlman tanıtdırır.Allah yanında həqiqi din İslam dinidir " ان ...
 • Şer barəsində İmamların (ə) və alimlərin nəzəri nədir?
  7446 Nizamlar hüquq və əhkam
  Bəziləri İmamlar, şer və şairlik ilə uyğunsuzluğunu təsəvvür edirlər, amma bu xəyaldan artıq bir şey deyil. Şübhəsiz, şer zövqü və şairlik hünəri, insan varlğının bütün sərmayəsi kimi o zaman qiymətlidir ki, düzgün yolda işlənmiş ola və ondan müsbət və yaradıcı fayda aparılmış ola. Amma ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  150244 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  121578 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  102939 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  97593 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  80491 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  64140 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  47928 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  36156 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  35344 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  35018 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...