Ətraflı axtarış
Baxanların
5507
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/13
Sualın xülasəsi
Гуранда Аллаһын мәкриндән мәгсәд нәдир?
Sual
Гуранда Аллаһын мәкриндән мәгсәд нәдир?
Qısa cavab

“Мәкр” сөзү лүғәтдә, истәр јахшы, истәрсә дә пис мәнада тәдбир вә чарә тапмаға дејилир. Һәмин сәбәбдән Гурандан да мәкр сөзү “ҝүнаһ”ла сифәтләнмишдир.

“Илаһи мәкр: Гуранда чох ајәләрдә “ мәкр” сөзү Аллаһ-таалаја нисбәт верилмишдир. Бүтүн бунларын һамысындан мәгсәд, Аллаһын мүхтәлиф һијләләринә гаршы үмуми тәдбири нәзәрдә тутулур. Она ҝөрә ки, Аллаһ-таала бүтүн тәдбирләрин маликидир вә һеч бир ирадә Онун даирәсиндән кәнарда дејилдир. Она ҝөрә дә бу мөвзуда, Аллаһ-таалаја бүтүн тәдбир төкәнләрин фөвгүндә олмасы нисбәти верилир. “Аллaһ (бүтүн) һијлəҝəрлəрдəн тəдбирлидир.” Аллаһ-таала бујурур: “Oнлaрдaн əввəлкилəр дə тəлə гурурдулaр. Бүтүн һијлəлəрин (мəкрлəрин) ҹəзaсыны aнҹaг Aллaһ вeрəҹəкдир. (Aллaһ) һəр кəсин (дүнјaдa) нə гaзaндығыны (бүтүн јaxшы вə пис əмəллəрини) билир. Кaфирлəр axирəт јурдунун (o дүнјaнын ҝөзəл aгибəтини) кимин oлaҹaғыны билəҹəклəр! “[i] Бу ајә ашикар шәкилдә бәјан едир ки, үмуми тәдбир Аллаһа мәхсусдур вә диҝәрләринин Аллаһын мүгабилиндә тәдбири һеч бир шеј дејилдир.[i] Рәд сурәси, 42.

Ətreaflı cavab

“Мәкр” сөзү лүғәтдә пис вә јахшы мәнада олмасындан аслы олмајараг тәдбир мәнасында ишләнир.[1]  Бәзиләри мәкр сөзүнү һјилә мәнасында да ишләдибләр. Амма бу сөз, Аллаһ-таалаја нисбәт верилирсә һијлә вә тәләнин ҹәзасы мәнасыны верир. Јәни, Аллаһ-таала һијләнин мүгабилиндә Өз тәдбирини төкүр.[2]

 Мәкр илаһи:

Мәкр сөзү ишләнилән ајәләри нәзәрдән кечирдикдә[3] белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олур ки, “мәкр” сөзүндән мәгсәд һәман, тәдбир вә чарә фикирләшмәк мәнасыдыр. Амма, бу мәна бәзән јахшы, бәзән дә пис мәнада ишләнә биләр. Мәсәлән, нүмунә үчүн бу ајәдә: (Јa Рəсулум!) Јaдынa сaл ки, бир зaмaн кaфирлəр.......сəнə гaршы һијлə гурурдулaр. Аллaһ дa (oнлaрын бу һијлəсинə гaршы) тəдбир төкдү. Аллaһ тəдбир төкəнлəрин əн јaxшысыдыр!”[4]  - ајәдә «јәмкурунә” ҹүмләсиндә “мәкр” сөзү мүшрикләрә нисбәт верилир вә һијлә тәдбир мәнасында ишләнир. Онлар Ислам Пејғәмбәрини (сәлллалаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) ја өлдүрмәк, ја да зиндана салмаг үчүн тәдбир төкүрдүләр. Амма “ јәмкуруллаһ” ҹүмләсиндә исә “мәкр” сөзү, Аллаһын онларын һијләләринә гаршы тәдбир төкмәләри мәнасында ишләнир. О да будур ки, Пејғәмбәрә (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) Мәккәдән һиҹрәт етмәји әмр едир.  Беләликлә, ҝөрүрүк ки, “мәкр” сөзү Гуранда ҝүнаһ вә һијлә мәнасында ишләниб.[5]  Бу да она дәлилдир ки, “мәкр” сөзү әрәб дилиндә бәзән јахшы,, бәзән дә пис мәнада ишләнир.

  Беләликлә, Гуранда чох ајәләрдә “мәкр” сөзү Аллаһ-таалаја нисбәт верилмишдир. Бүтүн бунларын һамысында мәгсәд, Аллаһын һијлә мүгабилиндә үмуми тәдбири нәзәрдә тутулур. Она ҝөрә ки, Аллаһ-таала бүтүн тәдбирләрин маликидир вә һеч бир ирадә Онун даирәсиндән кәнарда дејилдир. Бу бахымдан, Аллаһ-таала бүтүн тәдбир төкәнләрин фөвгүндәдир.[6]  Рәд сурәсиндәки ајә ачыг шәкилдә бәјан едир ки, үмуми тәдбир Аллаһа мәхсусдур вә диҝәрләринин Аллаһын мүгабилиндәки тәдбири һеч бир шеј дејилдир.[7][1] Гурши, Сејјид Әли Әкбәр, Гамус Гуран, 6-ҹы ҹилд, сәһ-265.

[2] Әл-Мунҹид, тәрҹүмә, Мәһәммәд Бәндәр Рики, 2-ҹи ҹилд, сәһ-1820.

[3] Әраф, 99-123; Фатир, 10 вә 43; Рәд, 33 вә 42; Сәбә, 33; Јунис, 23; Али-Имран, 54; Нәһл, 26 вә 45; Нәмл, 50 вә 51; Нуһ, 22; Ибраһим, 46; Јусиф, 13; Ғафир, 45;

[4] Әнфал сурәси, 30.

[5] Али-Имран сурәси, 54

[6] Рәд сурәси, 42.

[7] Тәбатәбаи, Сејјид Мүһәммәд Һүсејн, Әл-Мизан, Мусәви Һәмәданинин тәрҹүмәси, 12-ҹи ҹилд, сәһ-355,20-ҹи ҹилд. Нашир интишарат ислами.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Ehtiyaca yetişməyə səbəb olan ən təsirli nəzr hansıdır?
  4778 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ehtiyacların yerinə yetirilmə yollarından biri xüsusi qaydaları olan nəzr etməkdir. O cümlədən nəzrdə siğə oxunmalıdır. Amma ərəbcə olması lazım deyil. Məsələn əgər desə ki, nəzr edirəm əgər xəstəm sağalsa Allaha xatir yüz tümən fəqirə verəcəm, onun nəzri düzgündür. Nəzrin şərtlərindən biri budur ki, nəzr edən mükəlləf, ağıllı və öz ...
 • Aya şeytanın övladı vardır və onlar da lənətlənibdirmi?
  5617 Təfsir
  Şeytanın da övladları vardır və ona kömək edirlər. demək olar onun övladlarının hamısı onun davamçısı lənətlənmiş və Allah dərgahından qovulmuşdurlar, yalnız az bir hissəsi: Misal üçün: Allahın Rəsuluyla (s) bir zamanda yaranmış şeytan ki, Peyğəmbərin vasitəsiylə müsəlman oldu. ...
 • Cəmiyyətin dini dəyişdirilə bilərmi?
  4674 Təzə kəlam
  Bu sualın cavabında əvvəlcə gərək nəyin nəzərdə tutulduğu aydınlaşdırılsın. Bəzən “cəmiyyətdə dinin dəyişdirilməsi” dedikdə məqsəd hər hansı bir cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan haqq və ilahi dinin əslini dəyişdirmək ola bilər. Bu fərzdə söhbət dini ünsür və mərifət məsələsinin dəyişdirilib-dəyişdirilməməsi, sabit qalıb-qalmaması, onun hüdudlarının genişləndirilməsi və ya məhdudlaşdırılması olacaqdır. ...
 • Şeytanın İmam Əli (ə)- a nisbət dostluq və əlaqəsi vardımı?
  5102 Qədim kəlam
  Təhqiq və axtarışlara əsasən hədisi mənbələrdə, hətta irfani kitablarda böyük ariflərdən eşq və məhəbbətə aid olan bəhslərdə, şeytanın İmam Əliyə (ə) sualda qeyd olunan ibarətlə əlaqəsi barədə rəvayət tapılmadı. Əlbəttə rəvayətlər vardır, amma o rəvayətlərdə Şeytanın yolunu azmasına işarə olunub. Həmçinin İmam Baqirdən (ə) rəvayət olunan hədisə ...
 • Donuz fermenti ilə düzəldilmiş çipsinin yeyilməsi caizdirmi?
  4179 خوراکی های صنعتی
  Böyük Mərcə təqlidləri bu suala belə cavab verirlər: Həzrət ayətullah ul üzma Xamenei: Suala uyğun olaraq caiz deyil. Həzrət ayətullah ul üzma Məkarim Şirazi: Caiz deyil. Həzrət ayətullah ul üzma Safi Gülpayiqani: Nəcis bir şeyin ...
 • qadın xanəndəsinin səsini eştiməyin nə hökmü var?
  4873 کلیات
  Bu sual haqqında əvvəlcədən qeyd etməliyik ki, qadın insanı vəcdə gətirən və adi halətindən çıxaran xanəndəçiliklə məşğul olmamalıdır. Bütün fəqihlər yekdilliklə istər örpəkdə olsun, istərsə də başı açıq belə bir əməlin qadın üçün haram olmasına fətva veriblər. Amma, qadının ğina və həyəcansız xanəndəlik etməsi haqqında alimlər arasında ...
 • Шәраитин әсасларынын динин һәгигәтиндә (јәни, Аллаһ јанында лөвһи мәһфузда олан дин) тәсири вармы?
  4701 Din fəlsəfəsi
  Һәгиги дин(јәни, Аллаһ јанында лөвһи мәһфузда олан дин) һәр бир заман вә әсрдә бүтүнинсанлара аид олур вә онун әсасларында дәјишиклијә јол јохдур. ...
 • Üveys Qərəninin həyat və şəxsiyyətini bəyan edin: Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in müharibədə dişi sındıqdan sonra onun öz dişinin sındırması düzdürmü?
  10322 تاريخ بزرگان
  Məşhur zahidlərdən və tabeinlərin böyük şəxsiyyətlərindən olan Üveys ibni Amir Muradi Qərəninin (künyəsi Əbu Əmrdir) zahidliyi, təqvası və gözəl əxlaqı dillər əzbəri idi. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə ona iman gətirmiş, lakin o həzrəti ziyarət edə bilməmişdi. Anasının əmrinə itaət edərək Mədinəyə gəlmiş, amma Peyğəmbər (səlləllahu ...
 • Aya Şərab satılan ve verilen yerde işləməyin işkalı var?
  5014 Cürbəcür
  Sualda fiqhi hökmünüzü bilmək istədiyinizə görə, zəriridir ki, mərcəi təqlidlərin dərtərlərindən cavab alacağıq və qısa müddətdə sizə gondərəcəyik. Alınan cavablar belədir: Həzrəti Ayətullahul üzma Sistaninin dəftərxanası: O surətdəki siz özünüz şərab və digər haramlarda işləməyəsiniz və sırf halal qismətdə işləyinizin manei yoxdur.
 • Aya həzrət İsanın evlənməsinin məxsus illəti var idi?
  5054 Qədim kəlam
  Həzrət İsanın (ə) evllənməməsi haqqında dini mənbələrdə bəzi məsələlərə işarə olunmuşdur ki, ilk növbədə təsəvvür olunur həzrət evliliklə müxalifətçilik etmişdir, amma Quran və rəvayətdə evlənməyə bu qədər təkid olunmasına nəzər saldıqda və o cümlədən həzrət İsanın (ə) həyatına diqqət yetirdikdə nəticə alırıq ki, o həzrət evliliyin əksinə ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  139578 Nizamlar hüquq və əhkam
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  110072 Əməli əxlaq
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  92263 Nizamlar hüquq və əhkam
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  90316 Nizamlar hüquq və əhkam
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  72346 Nizamlar hüquq və əhkam
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  50082 Nizamlar hüquq və əhkam
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  44587 Hədis elmləri
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  32760 Nizamlar hüquq və əhkam
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Niyə duaların çoxu yağış yağan zaman qəbul olur?
  32677 Əxlaq fəlsəfəsi
  Dua oxunması tövsiyə olunan vaxtlardan biri yağış yağan zamandır; Quran ayələri və rəvayətərdən istifadə etməklə sübut etmək olar ki, yağış, Allahın rəhmət nişanəsidir. İndiki Allahın rəhmət qapısı açılıb, duanın qəbul olması üçün daha çox ümidli olmaq lazımdır. ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  31608 Nizamlar hüquq və əhkam
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...