Advanced Search

 

قال اللَّه الحكيم: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»، «از اهل ذكر (و عالمان دينى) بپرسيد، اگر نمى‏دانيد»، سوره نحل، آيه 43 و سوره انبيا، آيه 7.

 شاخص‏ترين ويژگى حيات انسانى، انديشه و تفكر و معرفت اوست. آدمى در سير تكامل عقلانى و پويش مستمر خود همواره در جستجو و با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو است.

 

كسى كه براي او پرسشي مطرح نيست، معرفتى برايش حاصل نیست. پرسش‏هاى فراروى تفكر دينى از گستره‏ى بسيار وسيعى برخوردار است.

 

 

مؤسسه فرهنگى رواق حكمت با اين انگيزه شكل گرفت تا بتواند بخشى از نيازهاى مبرم و اقناع نشده ی فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى انديشه‏ى دينى برآورده سازد و هرگز محدوديت امكانات مانع ادامه‏ى فعاليت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن كاسته است.

 

 

از اينرو خانه رايانه که در این موسسه به فعالیت در حوزه ی فناوری اطلاعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگوئى به پرسش های دینی و ايجاد سايت آغاز کرد.

 

 

مرحله اول در سال 1381 با پاسخ گوئی به سؤالات کلامی و فلسفی كه از طريق سايت تبيان براى مؤسسه رواق حكمت ارسال و يا به سايت www.hadavi.info واصل مى‏شد، شروع شد.

 

 

على رغم تلاش‏هاى زياد از سوی مراكز مختلف، نه تنها ضرورت فعاليت در زمينه پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات دينى همچنان وجود دارد، بلكه با گسترش و پيشرفت رسانه‏هاى ارتباطى، نياز به وجود مركزى كه صرفاً به پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات بپردازد، افزون تر شده است و مى‏بايست پاسخ‏ها به گونه‏اى باشد كه بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

 

 

از اينرو، خانه رایانه در مرحله دوم فعاليت خود در سال پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله) اقدام به راه اندازى سايت اسلام كوئست به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به آدرس www.IslamQuest.net کرد كه از هفدهم ربيع الاول 1427هـ .ق برابر با 27/1/1385هـ .ش، همزمان با ولادت با سعادت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) رسماً شروع به فعاليت نموده است.

 

 

شیوه پاسخگویی

سؤالات و شبهاتی که توسط محققین پاسخ گویی می شود از مجموع سؤالات پرسشگران سایت اسلام کوئست و یا سؤالاتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و این اولویت توسط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران محترم بخش تحقیقات و خانه رایانه و ریاست محترم مؤسسه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشکیل می گردد.

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤالات بعد از تهیه پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد.

 

پاسخ گوئی به سؤالات به شیوه های مختلف انجام می پذیرد: در سؤالات دریافتی از سایت، اگر سؤال اولیه کاربر مشتمل بر بیش از یک سؤال باشد، در صورت ضرورت، بعد از تفکیک آن به سؤالات متعدد، پاسخ آنها تهیه و ارسال می گردد. و چنانچه پرسش سؤال کننده پیرامون موضوع واحدی باشد، اقدام به پاسخ گوئی به همان سؤال می شود. از سوی دیگر، پاسخ سؤالات، حسب مورد به صورت اجمالی و تفصیلی و یا پاسخ واحد برای استفاده سؤال کننده ارسال و از نظرات او در مورد پاسخ استفاده می گردد.

 

تلاش مؤسسه در پاسخ گوئی همیشه در این راستا بوده است که پاسخ های محققین تا حد امکان از جامعیت و مستوائی از اعتبار علمی برخوردار باشد که بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah sanad kandungan buku al-Haft al-Syarif (yang disandarkan kepada Imam Shadiq As) itu dapat dipercaya dan diandalkan?
  6346 تألیفات شیعی
  Al-Haft al-Syarif adalah sebuah buku yang disandarkan kepada Mufaddhal bin Umar yang disebut bahwa kandungannya diriwayatkan dari Imam Shadiq As. Namun buku ini dari sisi sanad dan kandungan sangat lemah; karena banyak hal yang memuat persoalan-persoalan pengkultusan dan keliru secara akidah. ...
 • Dengan memperhatikan infak yang didermakan oleh para Imam Maksum As saya jadi penasaran apa sih yang menjadi pekerjaan mereka? Dari mana mereka mendapatkan harta benda sebanyak ini?
  6243 Sejarah Para Pembesar
  Mengingat bahwa para Imam Maksum As merupakan manusia-manusia sempurna dari berbagai sisi dan di antaranya adalah aql ma’âsy (fakultas rasional untuk mengatur dan memenej keseharian) dan dalam bidang perdagangan. Karena itu, tentu saja mereka mampu menghasilkan harta yang melimpah. Berdasarkan beberapa riwayat dan ...
 • Apakah mungkin Anda menjelaskan tentang jumlah firkah dan sekte yang terdapat dalam mazhab Syiah?
  4160 فرقه های منشعب از شیعه
  Kata Syiah secara leksikal (lughawi) bermakna “pengikut” dan juga bermakna “memiliki metode dan agama satu.” Secara teknikal (ishthilahi) di kalangan umat Muslim kata Syiah bermakna keterkaitan khusus dengan para pengikut Imam Ali As. Terkait dengan pengikut Imam Ali As kata syiah dilekatkan bagi para pecinta Imam Ali ...
 • Mana sajakah yang termasuk binatang-binatang yang haram dikonsumsi?
  46046 Hukum dan Yurisprudensi
  Secara umum binatang-binatang yang haram dikonsumsi terbagi menjadi beberapa bagian: 1.     Seluruh binatang laut (adalah haram) selain ikan-ikan yang bersisik. 2.     Di antara binatang darat; anjing, babi, dan binatang-binatang buas yang ...
 • Apa yang dimaksud dengan setan dari golongan manusia?
  16807 Teologi Lama
  Setan merupakan kata benda (nomina) umum untuk setiap entitas yang congkak, pembangkang dan menyesatkan. Baik dari golongan manusia atau dari golongan jin atau dari golongan mana pun. Dalam al-Qur'an setan tidak disebutkan sebagai entitas khusus, melainkan pada manusia jahat, penyebar fitnah, perusak juga disebut sebagai setan.
 • Apa kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim lainnya? beserta penguatan hadistnya..
  14965 گناه و رذائل اخلاقی
  Dalam sumber-sumber riwayat, terdapat beberapa pasal dengan judul “hak Mukmin atas saudara-saudara Mukmin lainnya” (Bab Haq al-Mu’min ‘ala Akhihi wa Adai Haqqihi) yang di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak saudara-saudara seagama: Menyingkirkan pelbagai problema yang dihadapinya, memenuhi hajat-hajatnya, menutupi aib-aibnya, membayarkan utang-utangnya, menengoknya ketika sakit, tidak ...
 • Apa maksud dari mengangkat bukit Thur di atas kepala kaum Bani Israel?
  18817 Tafsir
  Dalam beberapa ayat lain telah dijelaskan kata “dan telah kami angkat di atasnya bukit Thur” atau semacamnya berkaitan dengan kaum Bani Israel sesuai dengan kitab-kitab tafsir yang ada, ayat ini mengisyaratkan tentang sebuah kejadian sejarah yang terjadi atas kaum Bani Israel dikarenakan pembangkangan mereka kepada hukum-hukum ilahi di ...
 • Apakah al-Qur'an menyinggung jembatan shirâth?
  17698 Ulumul Quran
  Meskipun redaksi jembatan shirâth tidak kita jumpai dalam al-Qur'an, namun pada sebagian riwayat dapat kita lihat penggunaan redaksi tersebut dengan tegas dapat ditemukan dalam hadis dari Imam Ja’far Shadiq As dalam tafsiran redaksi "mirshâd" pada ayat 14 surah al-Fajr (89).[i] Imam Ja'far ...
 • Apakah kewajiban anak ketika ada pertentangan antara perintah dan larangan ayah-ibu?
  22197 دستور العمل ها
  Salah satu kewajiban utama yang diperintahkan dalam al-Quran setelah tauhid dan menafikan syirik adalah menghormati orang tua. Terkait dengan hal-hal dimana di antara kedua keinginan orang tua terdapat pertentangan sehingga seorang anak tidak bisa mengamalkan keinginan kedua orang tuanya, kita menjumpai dua kelompok riwayat. Dalam beberapa riwayat, ...
 • Bagaimana menjawab salam ketika seseorang sementara mengerjakan salat?
  8439 Hukum dan Yurisprudensi
  Seseorang tidak dapat memberikan salam kepada orang lain selagi ia mengerjakan salat dan apabila seseorang memberikan salam kepadanya maka ia harus menjawab sedemikian sehingga ucapan salam harus terlebih dahulu yang disampaikan; misalnya berkata, “al-salam ‘alaikum” atau “salamun ‘alaikum” dan ia tidak boleh berkata, “alaikum al-salam.”[1] (mendahulukan alaikum ...

Populer Hits