Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Mengenal Penghalang)

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa tertawa terbahak-bahak dengan suara keras mendapat celaan dan kecaman dalam riwayat?
  8725 گناه و رذائل اخلاقی
  Sebagaimana yang mengemuka dalam pertanyaan, Imam Baqir As bersabda, “Tatkala kau telah selesai tertawa terbahak-bahak (berdoalah), Ya Allah janganlah Engkau memurkaiku.”[1] Dalam menjelaskan riwayat ini, terdapat dua persoalan yang harus disampaikan sebagai berikut: Salah satu instruksi umum Islam kepada umatnya supaya mereka ...
 • Peristiwa apakah yang telah menimpa Sayidah Fatimah Zahra As setelah wafat Rasulullah Saw ?
  16265 Sejarah Para Pembesar
  Terdapat banyak perkataan dan riwayat berkenaan dengan musibah dan bencana yang menimpa Fatimah As putri Rasulullah Saw setelah wafatnya Nabi Saw. Perlu Anda catat bahwa riwayat ini bersumber dari kitab Shahih Bukhâri yang merupakan kitab paling terpercaya di kalangan Sunni yang akan kami beberkan pada ...
 • Apa tafsir ayat 30 dan 31 surah al-Nur?
  16654 پاک چشمی، پاکدامنی و حجاب
  Kedua ayat ini membahas tentang busana dan hijab perempuan dalam Islam dengan batasan-batasannya. Mengingat Tafsîr Nemune merupakan ringkasan yang diambil dari berbagai tafsir lain, maka kami mencukupkan diri dengan mengambil tafsir kedua ayat ini dari Tafsîr Nemune. ...
 • Apa sajakah tanda-tanda kemunculan Imam Zaman Ajf? Dan manakah di antara tanda-tanda tersebut yang dapat dipercaya?
  8603 Teologi Lama
  Munculnya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan "kemunculan" dan tanda-tandanya sangatlah dapat diterima, akan tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak boleh menjebak kita ke dalam lika-liku dan kerumitannya sehingga hal tersebut justru akan melalaikan hakikat dari "tujuannya" yang tak lain adalah mempersiapkan kemunculan (zhuhur) itu ...
 • Bagaimana pandangan Ahlusunnah ihwal Bilal Habsyi?
  6060 Sejarah Para Pembesar
  Apa yang dijelaskan dalam literatur-literatur Ahlusunnah ihwal sahabat besar Bilal Habasyi adalah bahwa ia adalah orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Ia adalah seorang mukmin yang kukuh mempertahankan imannya (resistant) di hadapan pelbagai siksaan kaum kafir. Di samping itu, ia adalah muazzin (orang yang ...
 • Manusia khalifahtullah atau khalifaturrab?
  15196 Tafsir
  Lantaran pada ayat 31 surah al-Baqarah dijelaskan pengetahuan manusia terhadap seluruh nama-nama Tuhan yang menjadi rahasia mengapa ia dipilih sebagai khalifah. Allah Swt berfirman, "Allamah Âdama al-asma kulluha" (Dan mengajarkan Adam seluruh nama-nama). Dan nama yang mencakup seluruh nama dimana seluruh nama merupakan cermin dari ...
 • Apa keyakinan pertama yang harus dimiliki oleh seorang Muslim?
  8417 Teologi Lama
  Setiap orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat “asyhadu an lâ ilâha illallâh wa asyhadu anna muhammadan rasûlullâh” menjadi seorang Muslim dan hukum Muslim berlaku baginya: badannya menjadi suci juga anak-anaknya, dan pernikahan serta muamalahnya dengan Muslimin boleh baginya. Konsekuensinya, ia harus mengamalkan kewajiban-kewajiban agama seperti melaksanakan salat, mengerjakan puasa, menyerahkan ...
 • Ekonomi kita berputar di atas landasan yang mana? Modal, produksi, agen/perantara?
  7897 بیشتر بدانیم
  Ekonomi dalam Islam memiliki esensi tersendiri dan tipikal, standar dan nilainya diadopsi dari al-Quran, sunnah, konsensus (ijma’), dan akal. Ekonomi Islam memiliki landasan-landasan dimana yang paling penting dari landasan-landasan tersebut mencakup sikap moderat, keadilan, produktivitas, sirkulasi modal dan kekayaan. Di antara pokok-pokok ini, keadilan dianggap sebagai satu ...
 • Bagaimana seorang astronaut menentukan arah kiblat? Bagaimana ia berwudhu dan mengerjakan shalat? Apakah shalatnya itu harus ia kerjakan secara lengkap atau diringkas?
  8788 Hukum dan Yurisprudensi
  Shalat-shalat wajib, bagaimana pun kondisinya, tidak akan pernah gugur dari setiap mukallaf. Setiap Muslim yang telah mencapai usia baligh (usia taklif) maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat bagaimana pun kondisinya. Manusia yang melakukan perjalanan ke luar angkasa atau berada di pesawat luar angkasa ...
 • Bagaimana Tuhan memiliki ilmu terhadap perbuatan manusia sebelum perbuatan tersebut dikerjakan?
  8510 Teologi Lama
  Apa yang menyebabkan mengedepannya pertanyaan semacam ini adalah karena tidak mengetahui hubungan Tuhan dengan waktu. Tuhan adalah sarmadi (azali dan abadi) dan tidak terangkum dalam altar masa. Artinya Tuhan berkuasa atas masa dan tidak dibatasi oleh waktu. Pada prinsipnya adalah tidak benar ketika kita berkata bahwa bagaimana Tuhan mengetahui masa ...

Populer Hits