Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :موت اختیاری )

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Tolong Anda sebutkan sirah akhlak Imam Sajjad As?
  6900 Para Maksum
  Pemimpin Keempat adalah seorang manusia sempurna dan terpilih. Beliau adalah seseorang yang telah mencapai puncak kesempurnaan dari segala dimensi moral, ritual, keilmuan. Imam Sajjad As merupakan jelmaan al-Qur’an dan Rasulullah Saw.Pada masa kelam pemerintahan Bani Umayya dimana nilai-nilai kemanusiaan dan keutamaan dilupakan, Imam Sajjad laksana surya terang ...
 • Mengapa dalam membaca doa Ziarah Asyura kita bersyukur kepada Allah Swt atas musibah yang menimpa Imam Husain ini?
  7615 Akhlak Praktis
  Syukur atas sebuah karunia merupakan salah satu topik yang mempunyai kedudukan khusus pada literatur-literatur hadis.[1] Manusia yang beriman dan berketuhanan disebabkan oleh makrifat dan pengenalan yang benar kepada Allah Swt dan penciptanya, maka ia akan menyatakan syukur kepada-Nya. Mengingat bahwa manusia seperti ...
 • Bagaimana hubungan Iman dan ketenangan hati dalam pandangan Al-Quran?
  34027 Tafsir
  Iman secara leksikal bermakna kepercayaan sebagai lawan dari pendustaan (pengingkaran). Dan secara teknikal, iman berarti pengakuan dengan lisan, ketetapan dan kepercayaan dalam hati, dan beramal dengan tindakan anggota badan. Namun “ketenangan hati” secara bahasa bermakna ketenangan dalam hati setelah kebimbangan dan kekhawatiran.
 • Apakah dimakruhkan bagi wanita haid membaca al-Qur’an pada bulan suci Ramadhan?
  6526 Hukum dan Yurisprudensi
  Tidak terdapat perbedaan antara bulan Ramadhan dan selain bulan Ramadhan terkait dengan kemakruhan membaca al-Qur’an bagi wanita haid (mensturasi). Imam Khomeini Ra dalam hal ini berkata, “Makruh hukumnya bagi wanita haid untuk membaca, membawa dan menyentuh pinggiran al-Qur’an dengan salah satu anggota badannya.”
 • Apa hukumnya apabila seorang suami meminum ASI istrinya?
  11736 Hukum dan Yurisprudensi
  Kami telah melayankan surat pertanyaan di atas kepada beberapa Kantor Marja Agung Taklid dan menerima jawaban sebagaimana berikut ini: Kantor Hadhrat Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Pada dasarnya tidak ada masalah. Kantor Hadhrat Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-‘Ali): Tidak ada masalah terkait dengan perbuatan ini secara syar’i. Kantor Hadhrat Ayatullah Agung Siistani ...
 • Apa maksud dari adab batin membaca al-Qur’an?
  13476 Ulumul Quran
  Mengingat bahwa al-Qur’an adalah mukjizat abadi Rasulullah Saw dan firman Allah Mahabesar, karena itu al-Qur’an senantiasa mendapatkan penghormatan dan pengagungan dari kaum Muslimin semenjak awal kemunculan Islam. Kaum Muslimin dengan mencermati ayat-ayat al-Qur’an dan anjuran-anjuran hadis Rasulullah Saw, bahkan sehubungan dengan model bacaan kitab samawi ...
 • Manusia khalifahtullah atau khalifaturrab?
  17484 Tafsir
  Lantaran pada ayat 31 surah al-Baqarah dijelaskan pengetahuan manusia terhadap seluruh nama-nama Tuhan yang menjadi rahasia mengapa ia dipilih sebagai khalifah. Allah Swt berfirman, "Allamah Âdama al-asma kulluha" (Dan mengajarkan Adam seluruh nama-nama). Dan nama yang mencakup seluruh nama dimana seluruh nama merupakan cermin dari ...
 • Bagaimanakah kejadian maskh, dan apakah binatang-binatang yang ada saat ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang mengalami maskh (perubahan)?
  7923 Tafsir
  “Maskh” secara leksikal bermakna perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lebih buruk, sedangkan dalam istilah al-Quran dan riwayat bermakna sebuah bentuk hukuman yang diturunkan kepada umat-umat pendosa (dengan dosa-dosa tertentu).Yang dimaksud dengan manusia ...
 • Apakah itu nafkah?
  5929 بیشتر بدانیم
  Nafkah adalah sebuah terminologi fikih yang digunakan terkait dengan wanita, kerabat (keluarga dan famili) dan harta benda. Namun apa yang masyhur nafkah istri yang harus diserahkan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan syarat-syarat yang ada.[1] Nafkah ini biasanya mencakup pangan (makanan), sandang (pakaian) ...
 • Mengapa thawaf nisa' itu wajib dilakukan?
  8391 Hukum dan Yurisprudensi
  Berdasarkan pandangan fikih Syiah Imamiyah, thawaf nisa' itu merupakan salah satu kewajiban dalam ibadah haji (haji qirân, ifrad dan tamattu')[1] dan umrah mufradah. Dan hanyalah dalam umrah tamattu' tidak diwajibkan melakukan  thawaf nisa’. Sesuai dengan nukilan beberapa riwayat menybutkan bahwa barang siapa yang tidak melakukan ...

Populer Hits