Advanced Search
Item tidak ditemukan

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah bisa diasumsikan keberadaan mumkinul wujud di samping Wâjibul Wujud yang basith dan tidak memiliki rangkapan dalam Dzat-Nya?
  6687 Filsafat Islam
  Pada rangkaian vertikal eksistensi-eksistensi, selain seluruh hakikat wujud adalah eksis dan berada, mereka juga memiliki derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan yang berbeda, dimana dalam tingkatan-tingkatan mereka ini terdapat kesamaan dan perbedaan dalam aspek eksistensi atau wujud itu sendiri.Tingkatan tertinggi dalam rangkaian eksistensi ini tidak lain ...
 • Apakah pelaknatan Bani Umayyah kepada Imam Ali As tercatat dalam literatur-literatur standar sejarah?
  6253 Sejarah
  Muawiyah adalah seorang yang sangat licik yang menggunakan segala cara untuk sampai pada tujuan. Ia menggunakan pelbagai cara seperti membuat hadis palsu, beramal secara lahir dan lain sebagainya sehingga ia mampu menyihir orang-orang bergabung bersamanya untuk melawan para penentangnya. Salah satu cara propaganda Muawiyah adalah melaknat dan ...
 • Bagaimana proses diwajibkannya hijab dalam Islam?
  4972 زن
  Sebelum Islam datang, perempuan tidak mengenakan pakaian yang pantas ketika terjun ke masyarakat. Islam dengan kemunculannya, mengenalkan kewajiban ini. Hukum dan batasan hijab perempuan dijelaskan dalam surah al-Ahzab dan surah al-Nur. Aturan yang ada dalam surah al-Nur meliputi: Tidak berlemah lembut ketika berbicara Jangan ...
 • Apakah arti dan hakikat Ramadhan itu?
  4445 روزه و رمضان
  Ramadhan secara leksikal berarti panas yang menyengat, panasnya batu, intensitas sinar matahari. Juga dikatakan bahwa ramadhan diambil dari asal kata “harr” yang artinya adalah kembali dari gurun menuju kota. Secara teknis ramadhan adalah nama bulan ke-9 bulan Hijriah, bulan-bulan Islam dan bulan turunnya al-Quran. Imam Sajjad As ...
 • Apa kriterianya sebuah perbuatan itu disebut zina?
  6165 Hudud, Qisash dan Diat
  “Tatkala alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita (muka atau belakang) seukuran ujung penis (batasan khitan) tanpa ikatan pernikahan atau tanpa adanya syubhat maka perbuatan itu disebut sebagai zina.”[1] Selain dari yang disebutkan di atas, segala jenis hubungan seksual antara pria dan wanita non ...
 • Dalil apa yang dikemukakan para juris yang menyatakan bahwa air hujan akan menyucikan segala sesuatu yang najis?
  5274 Hukum dan Yurisprudensi
  Terdapat beberapa dalil yang disodorkan para fakih yang menyatakan bahwa air hujan adalah salah satu media yang menyucikan di antaranya adalah sebagai berikut: 1.     Kitabullah, al-Qur’an yang menyatakan, “Dia-lah yang mengirim angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami ...
 • Apakah itu waktu? Apakah waktu tidak dapat dikendalikan oleh manusia?
  18013 Alam Mitsal
  Salah satu masalah penting dalam Filsafat yang sering dijadikan bahan pembahasan dan banyak perbedaan pendapat tentangnya adalah masalah waktu (zaman). Kebanyakan filosof berkata: "Waktu adalah ukuran gerak dan wujud yang bersifat tetap dan tak bergerak. Waktulah yang mengadakan gerak dan gerak termuat di dalam waktu." ...
 • Apa maksud dari adab batin membaca al-Qur’an?
  11709 Ulumul Quran
  Mengingat bahwa al-Qur’an adalah mukjizat abadi Rasulullah Saw dan firman Allah Mahabesar, karena itu al-Qur’an senantiasa mendapatkan penghormatan dan pengagungan dari kaum Muslimin semenjak awal kemunculan Islam. Kaum Muslimin dengan mencermati ayat-ayat al-Qur’an dan anjuran-anjuran hadis Rasulullah Saw, bahkan sehubungan dengan model bacaan kitab samawi ...
 • Apa yang harus menjadi keyakinan dasar dan asasi seorang Muslim?
  12149 Teologi Lama
  Setiap orang yang menyatakan dua kalimat syahadat, "Asyhadu anla Ilaha illaLlah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," maka ia termasuk seorang Muslim. dan hukum-hukum sebagai seorang Muslim berlaku padanya. Badannya suci (thahir) dan anak-anaknya juga suci. Pernikahannya dengan seorang wanita muslimah dan transaksinya dengan seorang muslim adalah sah dan ...
 • Pada frase-frase yang terdapat dalam doa Sahar seperti, “Inni as’aluka min jamalika biajmalihi” apakah bermakna permohonan atau sumpah?
  7362 Irfan Teoritis
  Memaknai  ba (dengan) dalam frase-frase munajat doa Sahar sebagai memohon, sesuai dengan kaidah-kaidah sastra Arab adalah benar dan hal yang serupa juga terdapat dalam al-Qur’an dan kebetulan memaknai frase-frase tersebut dengan bersumpah, dengan frase-frase berikutnya adalah bertentangan dengan bentuk lahir dari doa-doa ini. ...

Populer Hits