Расширенный поиск

 

قال اللَّه الحكيم: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»، «از اهل ذكر (و عالمان دينى) بپرسيد، اگر نمى‏دانيد»، سوره نحل، آيه 43 و سوره انبيا، آيه 7.

 شاخص‏ترين ويژگى حيات انسانى، انديشه و تفكر و معرفت اوست. آدمى در سير تكامل عقلانى و پويش مستمر خود همواره در جستجو و با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو است.

 

كسى كه براي او پرسشي مطرح نيست، معرفتى برايش حاصل نیست. پرسش‏هاى فراروى تفكر دينى از گستره‏ى بسيار وسيعى برخوردار است.

 

 

مؤسسه فرهنگى رواق حكمت با اين انگيزه شكل گرفت تا بتواند بخشى از نيازهاى مبرم و اقناع نشده ی فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى انديشه‏ى دينى برآورده سازد و هرگز محدوديت امكانات مانع ادامه‏ى فعاليت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن كاسته است.

 

 

از اينرو خانه رايانه که در این موسسه به فعالیت در حوزه ی فناوری اطلاعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگوئى به پرسش های دینی و ايجاد سايت آغاز کرد.

 

 

مرحله اول در سال 1381 با پاسخ گوئی به سؤالات کلامی و فلسفی كه از طريق سايت تبيان براى مؤسسه رواق حكمت ارسال و يا به سايت www.hadavi.info واصل مى‏شد، شروع شد.

 

 

على رغم تلاش‏هاى زياد از سوی مراكز مختلف، نه تنها ضرورت فعاليت در زمينه پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات دينى همچنان وجود دارد، بلكه با گسترش و پيشرفت رسانه‏هاى ارتباطى، نياز به وجود مركزى كه صرفاً به پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات بپردازد، افزون تر شده است و مى‏بايست پاسخ‏ها به گونه‏اى باشد كه بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

 

 

از اينرو، خانه رایانه در مرحله دوم فعاليت خود در سال پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله) اقدام به راه اندازى سايت اسلام كوئست به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به آدرس www.IslamQuest.net کرد كه از هفدهم ربيع الاول 1427هـ .ق برابر با 27/1/1385هـ .ش، همزمان با ولادت با سعادت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) رسماً شروع به فعاليت نموده است.

 

 

شیوه پاسخگویی

سؤالات و شبهاتی که توسط محققین پاسخ گویی می شود از مجموع سؤالات پرسشگران سایت اسلام کوئست و یا سؤالاتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و این اولویت توسط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران محترم بخش تحقیقات و خانه رایانه و ریاست محترم مؤسسه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشکیل می گردد.

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤالات بعد از تهیه پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد.

 

پاسخ گوئی به سؤالات به شیوه های مختلف انجام می پذیرد: در سؤالات دریافتی از سایت، اگر سؤال اولیه کاربر مشتمل بر بیش از یک سؤال باشد، در صورت ضرورت، بعد از تفکیک آن به سؤالات متعدد، پاسخ آنها تهیه و ارسال می گردد. و چنانچه پرسش سؤال کننده پیرامون موضوع واحدی باشد، اقدام به پاسخ گوئی به همان سؤال می شود. از سوی دیگر، پاسخ سؤالات، حسب مورد به صورت اجمالی و تفصیلی و یا پاسخ واحد برای استفاده سؤال کننده ارسال و از نظرات او در مورد پاسخ استفاده می گردد.

 

تلاش مؤسسه در پاسخ گوئی همیشه در این راستا بوده است که پاسخ های محققین تا حد امکان از جامعیت و مستوائی از اعتبار علمی برخوردار باشد که بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

Главные разделы

Случайные вопросы

 • Почему мы боимся смерти?
  7874 традиционный
  Страх человека перед таким явлением как смерть может быть обусловлен разными причинами. В этой статье мы вкратце постараемся указать на некоторые из них. 1. Большое количество людей ошибочно полагают, что смерть это небытие, исчезновение, прекращение существования. Ни для кого не секрет, что человек испытывает страх ...
 • Могут ли лицемеры вызвать духов, чтобы нанести вред Исламской Республике?
  8460 традиционный
       Вызывание душ умерших людей и установление связи с ними возможно. То есть, с точки зрения разума в этом нет ничего невероятного, и можно допустить, что в мире встречаются люди, которые в состоянии установить связь с душами умерших. Если задаться вопросом, кто может вызвать души умерших людей, то первое, ...
 • Почему азан должен говориться на арабском языке?
  7809 Философия религии и права
  Можно сказать, что наилучшим доказательством произнесения азана только на арабском языке является то, что азан относится к богослужениям и к традициям Посланника Аллаха (ДБАР). А в богослужениях нет места иному мнению. Другими словами, богослужения должны совершаться только теми способами, которые определены Аллахом и Его посланником. Помимо этого ...
 • Что такое религия? Какие у неё цели? Важна ли она для жизни человека?
  14918 модерн
  В терминологическом значении словом «религия» обозначают совокупность вероучения, нравственных норм, законов и практических заповедей, регулирующих жизнь человека и всего человеческого общества. Религия в первую очередь направлена на развитие и духовный рост каждого отдельного человека и всего человеческого общества. Поэтому критерием для определения истинной религии является ...
 • Как происходил сбор и составление Корана?
  12861 شیعه و قرآن
  Что касается того, что Коран составлен по прихоти сподвижников пророка (ДБАР)- это не так. Каждый аят и каждая сура Корана составлены в том порядке, на который указал его светлость пророк (ДБАР). Тот Коран, который имеется сегодня у нас на руках, собран и составлен во времена правления третьего ...
 • Почему шииты проклинают, ругают и оскорбляют сподвижников и халифов?
  12812 традиционный
       В адрес шиитов всегда было направлено много клеветы. Их недоброжелатели никогда не прекращали обвинять их во всех смертных грехах. К таким обвинениям и клевете можно причислить утверждение о том, что шииты испытывают злобу к сподвижникам, но умело скрывают её от остальных мусульман. Но это не ...
 • Кто из непорочных имамов сам читал молитву (дуа) фарадж?
  12747 انتظار فرج
  Арабское слово «фарадж» в лексическом значении означает избавление и освобождение от горя и печали.[1] В сборниках хадисов и другой мусульманской литературе, в которой упоминаются молитвы и деяния, призванные избавить человека от горя и печали, слово «фарадж» используется именно в этом значении. Далее ограничимся приведением ...
 • Правда ли, что Имам Хасан (ДБМ) женился на большом числе женщин, а затем давал им развод?
  14721 ازدواج، خانواده، طلاق و
  Одной из множества бед, с которыми к сожалению сталкивалась исламская религия на протяжении всей своей истории, является измышление ложных хадисов и их смешение с достоверными хадисами. Имам Хасан Муджтаба (ДБМ) – второй непорочный имам из пророческого рода так же как и другие имамы стал объектом нападок ...
 • Какие шаги я должен предпринять, чтобы потребовать выплаты своей зарплаты от института, в котором я работал?
  11660 بیشتر بدانیم
  Уважаемый брат, ассаламу алейкум. Взаимные права и обязанности сотрудника и работодателя — это одна из самых важных в шиитском фикхе тем. Она регламентируется в книгах о найме и контрактах таким образом, чтобы не были нарушены ни права наемного работника, ни права его ...
 • В суре «Пещера» повествуется о встрече и разговоре Пророка Мусы с Пророком Хизром (да будет мир с ними), и в 74-ом аяте этой суры говорится, что Хизр убил мальчика. Почему он сделал это? Убил ли он его по повелению Аллаха?
  11711 толкование
  Отвечая на данный вопрос, следует сказать:     1. Из аятов Корана и исламских хадисов следует, что Пророк Хизр (да будет мир с ним) лишил жизни не маленького мальчика, а юношу, только что достигшего совершеннолетия. И сделал он это не случайно, не в ...

Популярные вопросы