Расширенный поиск

 

قال اللَّه الحكيم: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»، «از اهل ذكر (و عالمان دينى) بپرسيد، اگر نمى‏دانيد»، سوره نحل، آيه 43 و سوره انبيا، آيه 7.

 شاخص‏ترين ويژگى حيات انسانى، انديشه و تفكر و معرفت اوست. آدمى در سير تكامل عقلانى و پويش مستمر خود همواره در جستجو و با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو است.

 

كسى كه براي او پرسشي مطرح نيست، معرفتى برايش حاصل نیست. پرسش‏هاى فراروى تفكر دينى از گستره‏ى بسيار وسيعى برخوردار است.

 

 

مؤسسه فرهنگى رواق حكمت با اين انگيزه شكل گرفت تا بتواند بخشى از نيازهاى مبرم و اقناع نشده ی فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى انديشه‏ى دينى برآورده سازد و هرگز محدوديت امكانات مانع ادامه‏ى فعاليت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن كاسته است.

 

 

از اينرو خانه رايانه که در این موسسه به فعالیت در حوزه ی فناوری اطلاعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگوئى به پرسش های دینی و ايجاد سايت آغاز کرد.

 

 

مرحله اول در سال 1381 با پاسخ گوئی به سؤالات کلامی و فلسفی كه از طريق سايت تبيان براى مؤسسه رواق حكمت ارسال و يا به سايت www.hadavi.info واصل مى‏شد، شروع شد.

 

 

على رغم تلاش‏هاى زياد از سوی مراكز مختلف، نه تنها ضرورت فعاليت در زمينه پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات دينى همچنان وجود دارد، بلكه با گسترش و پيشرفت رسانه‏هاى ارتباطى، نياز به وجود مركزى كه صرفاً به پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات بپردازد، افزون تر شده است و مى‏بايست پاسخ‏ها به گونه‏اى باشد كه بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

 

 

از اينرو، خانه رایانه در مرحله دوم فعاليت خود در سال پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله) اقدام به راه اندازى سايت اسلام كوئست به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به آدرس www.IslamQuest.net کرد كه از هفدهم ربيع الاول 1427هـ .ق برابر با 27/1/1385هـ .ش، همزمان با ولادت با سعادت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) رسماً شروع به فعاليت نموده است.

 

 

شیوه پاسخگویی

سؤالات و شبهاتی که توسط محققین پاسخ گویی می شود از مجموع سؤالات پرسشگران سایت اسلام کوئست و یا سؤالاتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و این اولویت توسط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران محترم بخش تحقیقات و خانه رایانه و ریاست محترم مؤسسه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشکیل می گردد.

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤالات بعد از تهیه پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد.

 

پاسخ گوئی به سؤالات به شیوه های مختلف انجام می پذیرد: در سؤالات دریافتی از سایت، اگر سؤال اولیه کاربر مشتمل بر بیش از یک سؤال باشد، در صورت ضرورت، بعد از تفکیک آن به سؤالات متعدد، پاسخ آنها تهیه و ارسال می گردد. و چنانچه پرسش سؤال کننده پیرامون موضوع واحدی باشد، اقدام به پاسخ گوئی به همان سؤال می شود. از سوی دیگر، پاسخ سؤالات، حسب مورد به صورت اجمالی و تفصیلی و یا پاسخ واحد برای استفاده سؤال کننده ارسال و از نظرات او در مورد پاسخ استفاده می گردد.

 

تلاش مؤسسه در پاسخ گوئی همیشه در این راستا بوده است که پاسخ های محققین تا حد امکان از جامعیت و مستوائی از اعتبار علمی برخوردار باشد که بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

Главные разделы

Случайные вопросы

 • Каким образом продолжился род Адама? На ком женились его сыновья Каин и Авель?
  26545 толкование 2010/12/19
       Из ряда хадисов и некоторых исторических источников следует, что нынешний человеческий род произошёл не от Каина и Авеля, а от другого сына Адама, которого звали Шис. Среди мусульманских учёных существуют две точки зрения относительно браков детей Адама, и сторонники каждой из двух точек зрения опираются ...
 • Могут ли лицемеры вызвать духов, чтобы нанести вред Исламской Республике?
  6166 традиционный 2011/08/03
       Вызывание душ умерших людей и установление связи с ними возможно. То есть, с точки зрения разума в этом нет ничего невероятного, и можно допустить, что в мире встречаются люди, которые в состоянии установить связь с душами умерших. Если задаться вопросом, кто может вызвать души умерших людей, то первое, ...
 • Расскажите немного о жизни шейха Аббаса Кумми.
  3988 تاريخ بزرگان 2012/05/03
  Шейх Аббас Кумми является одним из выдающихся шиитских учёных и исследователей. Он появился на свет в городе Кум в 1294 году по лунному календарю. Его отца звали Хаджи Мухаммад Реза Кумми. Близкие люди знали его отца как благочестивого верующего, богобоязненного и осведомлённого в религиозных вопросах. Несмотря на ...
 • Есть какие-либо дуа или аяты Корана, чтение которых способствует успешной учебе?
  36351 دعا 2012/07/12
  Изучение чего-либо подразумевает скрупулезное и внимательное исследование объекта с целью понять его или получить знание о нем. Поэтому чтение чего бы то ни было, не имеющего отношения к предмету изучения, нельзя назвать учебой. Очевидно, что для того, чтобы учиться, равно как и для занятия любыми иными видами ...
 • Много сомневающийся человек не должен придавать значения возникающим сомнениям. Относится ли это правило ко всем видам сомнений?
  6300 Законы и юриспруденция 2012/04/15
  В исламском фикхе существует правило, гласящее: «Нет сомнений у много сомневающегося человека». Согласно этому правилу человек, у которого постоянно возникают многочисленные сомнения, не должен придавать значения возникающим у него сомнениям. Согласно мнению, которого придерживаются большинство шиитских муджтахидов, данное правило не относится только к намазу, но охватывает также ...
 • Что такое истина, и каким образом можно стать последователем истины?
  6092 модерн 2011/12/31
  Принимая во внимание хадисы от непорочных, а также лексическое значение слова истина, можно сделать вывод, что истина это следование срединному пути, не впадая в крайности, подчинение правде и неприятие лжи, установление чего-либо на своём месте, исходя из мудрости и справедливости.
 • Нанесение татуировок дозволено или запрещено?
  5134 گوناگون 2012/04/21
  Аятолла Махди Хадави Техрани (да хранит его Аллах) дал на этот вопрос следующий ответ: Татуировки дозволено наносить в том случае, если их нанесение не причинит вреда телу, если они не будут неприличными и если их наличие на теле человека не станет причиной унижения его личности. ...
 • Какой личностью был Саубан? Каково мнения придерживались непорочные имамы о нём и о передаваемых им хадисах?
  5668 تاريخ بزرگان 2012/04/24
  Саубана называли слугой Посланника Аллаха (ДБАР). Он относился к числу тех людей, которых выкупил Посланник Аллаха и даровал им свободу. После освобождения Саубан по собственной воле остался с Пророкм, помогал и прислуживал ему. Информации об этом человеке у мусульманских исследователей не так уж и много. И из ...
 • Почему Священный Коран ниспослан на арабском языке, а не на каком-либо другом?
  13398 коранических исследований 2010/12/05
       Речь является важнейшим средством взаимоотношения людей друг с другом. Всевышний Аллах учит нас, что речь и способность говорить относятся к Его величайшим милостям по отношению к человечеству, о чём упомянуто в начальных аятах суры «Милосердный». Все без исключения пророки и посланники, посланные Аллахом для наставления ...
 • 3559 تقیه 2013/07/09
  Намаз нужно читать в надлежащий период (хотя и не обязательно в начале наступления его времени) к тому же, на основании указанной в вопросе причины не разрешается оставлять молитву, чтобы она стала просроченной. Ибо, в таком случае, если в действительности нет возможности читать намаз, необходимо сменить работу. Разумеется, ...

Популярные вопросы