Расширенный поиск

 

قال اللَّه الحكيم: «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»، «از اهل ذكر (و عالمان دينى) بپرسيد، اگر نمى‏دانيد»، سوره نحل، آيه 43 و سوره انبيا، آيه 7.

 شاخص‏ترين ويژگى حيات انسانى، انديشه و تفكر و معرفت اوست. آدمى در سير تكامل عقلانى و پويش مستمر خود همواره در جستجو و با پرسش‏هاى تازه‏اى روبرو است.

 

كسى كه براي او پرسشي مطرح نيست، معرفتى برايش حاصل نیست. پرسش‏هاى فراروى تفكر دينى از گستره‏ى بسيار وسيعى برخوردار است.

 

 

مؤسسه فرهنگى رواق حكمت با اين انگيزه شكل گرفت تا بتواند بخشى از نيازهاى مبرم و اقناع نشده ی فرهنگى، پژوهشى و آموزشى را در حوزه‏ى انديشه‏ى دينى برآورده سازد و هرگز محدوديت امكانات مانع ادامه‏ى فعاليت‏هاى آن نشده، هرچند از سرعت و گسترش آن كاسته است.

 

 

از اينرو خانه رايانه که در این موسسه به فعالیت در حوزه ی فناوری اطلاعات اختصاص دارد، کار خود را با پاسخگوئى به پرسش های دینی و ايجاد سايت آغاز کرد.

 

 

مرحله اول در سال 1381 با پاسخ گوئی به سؤالات کلامی و فلسفی كه از طريق سايت تبيان براى مؤسسه رواق حكمت ارسال و يا به سايت www.hadavi.info واصل مى‏شد، شروع شد.

 

 

على رغم تلاش‏هاى زياد از سوی مراكز مختلف، نه تنها ضرورت فعاليت در زمينه پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات دينى همچنان وجود دارد، بلكه با گسترش و پيشرفت رسانه‏هاى ارتباطى، نياز به وجود مركزى كه صرفاً به پاسخ گوئى به سؤالات و شبهات بپردازد، افزون تر شده است و مى‏بايست پاسخ‏ها به گونه‏اى باشد كه بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

 

 

از اينرو، خانه رایانه در مرحله دوم فعاليت خود در سال پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله) اقدام به راه اندازى سايت اسلام كوئست به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به آدرس www.IslamQuest.net کرد كه از هفدهم ربيع الاول 1427هـ .ق برابر با 27/1/1385هـ .ش، همزمان با ولادت با سعادت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) رسماً شروع به فعاليت نموده است.

 

 

شیوه پاسخگویی

سؤالات و شبهاتی که توسط محققین پاسخ گویی می شود از مجموع سؤالات پرسشگران سایت اسلام کوئست و یا سؤالاتی که از اولویت خاصی در داخل و یا خارج کشور برخوردار بوده و این اولویت توسط مدیران و کارشناسان بخش فارسی، عربی و انگلیسی مشخص و مورد تأیید نهایی مدیران محترم بخش تحقیقات و خانه رایانه و ریاست محترم مؤسسه فرهنگی رواق حکمت قرار می گیرد، تشکیل می گردد.

 

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط پرسشگران و مخاطب شناسی انجام شده، پاسخ سؤالات بعد از تهیه پاسخ نهایی و تأیید مدیران مربوط برای سؤال کننده ارسال گردیده و در گنجینه سؤال و پاسخ سایت قرار می گیرد.

 

پاسخ گوئی به سؤالات به شیوه های مختلف انجام می پذیرد: در سؤالات دریافتی از سایت، اگر سؤال اولیه کاربر مشتمل بر بیش از یک سؤال باشد، در صورت ضرورت، بعد از تفکیک آن به سؤالات متعدد، پاسخ آنها تهیه و ارسال می گردد. و چنانچه پرسش سؤال کننده پیرامون موضوع واحدی باشد، اقدام به پاسخ گوئی به همان سؤال می شود. از سوی دیگر، پاسخ سؤالات، حسب مورد به صورت اجمالی و تفصیلی و یا پاسخ واحد برای استفاده سؤال کننده ارسال و از نظرات او در مورد پاسخ استفاده می گردد.

 

تلاش مؤسسه در پاسخ گوئی همیشه در این راستا بوده است که پاسخ های محققین تا حد امکان از جامعیت و مستوائی از اعتبار علمی برخوردار باشد که بتوان آن را نظر و پاسخ اسلام شمرد.

Главные разделы

Случайные вопросы

 • Каково значение слова «ряды» в аяте «И твой Господь придёт с ангелами, выстроившимися рядами».
  5622 коранических исследований
  В аятах Священного Корана слово «ряд» (в арабском оригинале «сафф») и производные от него встречаются несколько раз.[1] Арабское слово «сафф» означает расположение чего-либо на прямой линии, например, ряды людей или ряды деревьев.[2] Слово «ряды» в рассматриваемом аяте относится к ангелом. Относительно ...
 • Какова обязанность детей при противоположенных приказах отца и матери?
  6152 практический
       Священный Коран наставляет мусульман проявлять почтение в отношении своих родителей. Во многих аятах это наставление следует сразу же после запрета язычества. Уважение и почтительное отношение к родителям является после единобожия одной из важнейших религиозных обязанностей. Если возникнет ситуация, когда один родитель велит совершить некое дело, а другой ...
 • В чём заключается разница между имамом и халифом?
  10558 традиционный
   Большая часть суннитских учёных, например Ибн Халдун, считают халифат и имамат синонимами. Они утверждают, что халифат и имамат это одно и то же, они имеют одно значение. Они говорят, что халифат – это наместничество от имени того, кто принёс людям шариат. Это наместничество касается защиты религии и мирской политики. ...
 • Существует ли согласно Корану разница между Иблисом и шайтаном?
  16436 толкование
       Из аятов Священного Корана следует, что Иблис один из джиннов, который по причине совершения большого количества богослужений считался чуть ли не ангелом и жил с ними. Когда Всевышний Аллах сотворил Адама, Он повелел ангелам совершить ему земной поклон. Те выполнили повеление Аллаха, однако Иблис отказался ...
 • Был ли Абдулла ибн Мас’уд из числа тех людей, кто любил ахль аль-бейт (ДБМ)? Принимал ли он имамат Имама Али (ДБМ)?
  4702 تاريخ بزرگان
  Абдулла ибн Мас’уд был одним из сподвижников Посланника Аллаха (ДБАР). Он принимал участие во всех битвах, произошедших в эпоху пророчества, и был очень близок к Пророку (ДБАР). Ибн Мас’уд был известным чтецом Корана и обладателем свитков, на которых были написаны его суры. Посланник Аллаха (ДБАР) и Имам Али (ДБМ) ...
 • Почему намаз называют ключом от рая?
  7651 теоретический
  Всевышний Аллах сотворил людей для того, чтобы они познавали Его и поклонялись Ему. Посредством познания Аллаха и поклонения Ему человек достигает совершенства и приближается к милости и довольству Аллаха. А намаз является наилучшим видом поклонения, самым значимым видом изъявления покорности перед Всевышним Аллахом. Бережное отношение к выполнению ...
 • Почему Всевышний Аллах не сотворил всех людей мусульманами?
  8449 традиционный
       Аллах сотворил людей с предрасположенностью к познанию и поклонению Аллаху. Он даровал им разум, способность размышлять, а также наделил их свободой выбора. Для их наставления на истинный путь Он направил к ним пророков с небесными писаниями. Поэтому Аллах никого не сотворил неверующим, язычником, ...
 • Был ли Абу Бакр спутником Посланника Аллаха (ДБАР) в пещере?
  4762 تاريخ بزرگان
  После того, как Посланник Аллаха (ДБАР) вышел из Мекки, чтобы совершить переселение в Медину, в течение определённого времени он пробыл в пещере, располагавшейся в окрестностях Мекки.[1] Этим он защитил себя от меканских язычников, искавших его, чтобы убить. С помощью Аллаха Пророк чудесным образом избежал ...
 • Расскажите немного об арбаине Имама Хусейна (ДБМ).
  4368 تاريخ بزرگان
  В шиитской традиции арбаином называют сороковой день со дня мученической гибели предводителя шахидов Имама Хусейна (ДБМ) и его сподвижников. Сороковой день их гибели приходится на двадцатое число арабского месяца сафар. В одном из хадисов от Имама Хасана Аскари (ДБМ) сказано, что признаками истинного верующего являются пять качеств: ...
 • Ответьте пожалуйста, что с точки зрения Корана означает слово «мусульманин»?
  10172 толкование
       В терминологии Священного Корана слово «мусульманин» применительно по отношению к покорному верующему, уверовавшему в единственность Аллаха, отказавшемуся от язычества и поклонения идолам, смиренному перед повелениями Аллаха. Именно поэтому Коран называет мусульманином Пророка Ибрагима (да будет мир с ним) – одного из величайших божьих пророков. Последнее ...

Популярные вопросы