Gelişmiş Arama
Ziyaret
7318
Güncellenme Tarihi: 2011/04/28
Soru Özeti
Sigara tiryakisi olan kimse hem oruç tutup hem de sigara içebilir mi?
Soru
Sigara tiryakisi olan kimse hem oruç tutup hem de sigara içebilir mi?
Kısa Cevap

Taklit merciilerinin bu konuda ki görüşleri şöyledir:

Farz ihtiyat gereği oruçlu kimse sigara, tütün vb. gibi şeylerin dumanını boğazına kaçırmamalıdır.[1]

Ayetullah Hamanaei: Farz ihtiyat gereği oruçluyken sigara içmek caiz değildir.[2]

Ayetullah Mekarim Şirazi: Farz ihtiyat gereği oruçlu kimse sigara, tütün ve tütün mamullerinden sakınmalı, ve boğazına yoğun buhar kaçırmamalıdır. Fakat hamama gitmenin sakıncası yoktur, hatta orası buharla dolmuş olsa bile.

Ayetullah Behcet: Yoğun olmayan toz ve dumanın, yemeğin yerini vermeyen ve takviye edici olmayan şeyin orucu bozmadığının bir yönü olsa bile ihtiyat, onlardan sakınmaktadır.

Ayetullah Nuri: Oruçlu kimse ağızda suya dönüşecek yoğun buharı ve yine farz ihtiyat gereği sigara, tütün vb. gibi şeylerin dumanını boğazına kaçırmamalıdır.

Ayetullah Zencani: Mübarek ramazan ayında açıkta ve oruca saygısızlık olacak şekilde sigara vb. şeyleri içmek caiz değildir. Ve farz ihtiyat gereği bunun dışında da onlardan kaçınılmalıdır. Eğer oruçlu kimse ramazan ayında tütün maddelerini kullanırsa ihtiyat gereği orucu bozan başka şeyleri yapmamalı ve onun kazasını da tutmalıdır.[3][1]- Ayetullah Eraki, Gulpaygani, Hoi, Fazıl, Tebrizi, Sistani, Safi. Meselenin devamı zikredilmemiştir.

[2]- Ecvibet-ul İstiftaat (Farsçası), Soru: 760 ve 744.

[3]- İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail (Haşiyeli), c.1, s.903, Mesele:1605.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Cinsiyet değiştirdikten sonra evliliğin durumu nasıl olacak?
  20584 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Genel bir kaide olarak evlilikte cinsiyet farklılığına uymak gerekir. Eş olma durumu,göreceli bir kavram olup yalnızca kadınla erkek arasında gerçekleşir. Dolayısıyla evlilik cinsiyet değişikliği gibi herhangi bir delille bozulursa eski evlilik batıl ve geçersiz olur, Eşlerde kendiliğinden talak veya bozma gibi şeylere ihtiyaç duymadan birbirlerinden ayrılırlar. ...
 • Raf’ı hadisi nedir?
  7203 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Raf’ı hadisi İslam Peygamberinden (a) rivayet edilen iki hadisin unvanıdır. Birinci hadis, İslam dininde bazı özel durumlarda teklif ve onun gerekliliklerinin ilga edildiğini veya bazı amellerin vaz'i yada teklifi sonuçlarının kaldırıldığını içerir. İkinci hadis, teklif veya bazı hükümlerin, belirli kişileri kapsamadığını ifade eder.
 • Din tebliği (gayri Müslimleri ve başkalarını eğitmek ve onlara kılavuzluk etmek) tüm Müslümanlara farz mıdır?
  8407 Pratik Ahlak
  İslam evrensel, herkesi kapsayıcı ve en kâmil bir din olup dinlerin en sonuncusudur. Bu nedenle tüm ulus ve milletlerden herkes onunla tanışmalıdır. Diğer halkların bu insan yetiştirici dinle tanışmasının tek yolu, İslam hakikatleri, emirleri, hükümleri ve öğretilerini tebliğ etmektir. Bu esasla Kur’an-ı Kerim’in değişik ayetlerinde din tebliğine önem verilmiş ...
 • Acaba Masumların hadislerinin senetleri peygambere dayanmıyor mu?
  7166 سرنوشت حدیث
  Şiiler imamları (peygamberin (s.a.a.) yerine geçenleri) masum bilirler. Bu nedenle onların sözleri de peygamberin sözleri gibi zati itibariyle hüccet ve peygamberin sözüne istinat etmesine gerek yoktur. Bizim masum imamlarımızdan bize ulaşan rivayetler iki kısma ayrılıyor. Bir kısım rivayetler müstenit şeklinde beyan edilmiş; yani senetlerindeki raviler ...
 • İbn-i Arabi’nin Zamanın İmamı Hz. Mehdi (a.s) hakkında ki görüşü nedir?
  37872 تاريخ بزرگان
  İbn-i Arabi’nin eserlerini incelediğimizde onun Hz. Mehdi (a.s) hakkındaki inancı ortaya çıkar. Ahir-uz zamanda zuhur edecek Hz. Mehdi’nin (a.s) asker ve komutanları hakkında Fütuhat-ı Mekkiyye’nin 366. babında şöyle yazar: “Allah’ın yeryüzünde yaşayan ve zuhur edecek halifesi vardır. Onun zuhuru dünya zulüm ve kötülükle dolduğu zaman gerçekleşecek ve ...
 • Masum İmamlar da iktidar savaşına girişirler miydi? Onlar da verasete dayalı iktidar mı istiyorlardı?
  4521 Eski Kelam İlmi
  Birincisi, İmamların siretine baktığınızda Onların iktidar için savaşım vermediklerini gördüğümüz gibi asla iktidar peşinde olmadıklarını da görmekteyiz. Bazı zamanlar haklarını savundularsa bunun nedeni görevlerini yerine getirmek içindi. İmam Ali’nin (a.s) ‘Beni bırakın ve başkalarının yanına gidin.’ sözü bu iddiaya en güzel delildir. İkincisi, başkalarından daha üstün ...
 • Tevrat ve İncil’de beş ferdin isimleri zikredilmiş midir?
  21873 Eski Kelam İlmi
  Bazı hadislere göre Peygamber-i Ekrem (s.a.a), İmam Ali (a.s), Hz. Zehra (a.s), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin’den (a.s) ibaret olan aba ehli beş ferdin isimleri İncil ve Tevrat’ta zikredilmiştir. Bu cümleden olmak üzere İmam Rıza’nın (a.s) Caslik (kilise önderlerinden bir fert) ve Rasu’l-Calut (Yahudilerin önderi) ...
 • Yafuriye fırkasının menşei ve inançları nedir?
  4936 تاريخ کلام
  Bu fırka hakkında tarihe fazla bir bilgi yansımamıştır. Tarihî kaynaklarda yer alan bilgiler şunlardır:1. “Yafuriye” fırkası Muhammed b. Beşir’in takipçileri olup Musa b. Cafer’in (a.s) imametinde duraksamış ve sonraları onun da imametini de inkâr etmişlerdir. Bu grup Musa b. Cafer’den (a.s) ...
 • Şeytanla nefs-i emarenin farkı nedir?
  19192 Pratik Ahlak
  Nefis diye nitelenen insanın gerçek mahiyetinin çeşitli boyutları vardır. Kur’an onlara üç mertebede (emmare, levvame, mutmaine diye) işaret etmiştir.Nefs-i emare, hayvanî isteklerin insana hakim olduğu nefis demektir. O, insanı hep kötülüklere ve şehevi isteklere emreden nefsanî bir halettir.Şeytan, lügat ...
 • Tasavvuf nedir? İmam Humeyni (r.a) bir sofu muydu?
  7902 Pratik İrfan
  “Tasavvuf”, (Arapçada) “suf” kökünden olup “yün            “ anlamına gelir ve kendini manevî olarak yetiştirme ve dünyevî nimetlerden uzak kalma iddiası taşıyan sofular veya yünlü elbise giyenler tarafından tesis edilen ve tarih boyunca ve bu düşünce tarzının değişik fırkalarınca başka birçok dalın kendisine eklendiği bir ekoldür. “Tasavvuf” öğretilerini ...

En Çok Okunanlar