Gelişmiş Arama
Ziyaret
8372
Güncellenme Tarihi: 2011/08/06
Soru Özeti
Niçin Peygamber'in sözlerinde Hz. Zeyneb'in ismi de üstün kadınlardan biri olarak zikredilmemiştir?
Soru
Niçin Hz. Zeyneb'in ismi Peygmber'in saydığı dört tane üstün kadının sırasında yer almamıştır? Hz. Meryem Hz. Zeyneb'ten üstün müdür?
Kısa Cevap

Peygember'in "Cennetin en üstün kadınları Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatime, İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye'dir" sözü hakkında birkaç ihtimal söz konusudur: 1- Bu hadis nisbi anlamda yani bu kadınların kendi dönemlerindeki kadınlara göre daha üstünlüğü açıklamak; buna göre Firavun döneminde en üstün kadın Asiye, Hz. İsa döneminde en üstün kadın Hz. Meryem, Peygamber (s.a.a) döneminde en üstün kadın Hz. Hatice ve Hz. Fatime'dir. yani bu hadis bu kadınların kendi asırlarındaki kadınlara göre en üstün olduklarını beyan etmek istiyor. Bunun bu kadınların kendi aralarında da makam açısından farklı olmalarıyla bir çelişkisi olmadığı gibi, diğer dönemlerde de Hz Zeyneb gibi kamil kadınların zuhur etmeleriyle çelişmez.

Hz. Zeyneb'in makamı hakkında Resulullah'tan gelmiş muteber bir hadise rastlamadık, ancak Hz. Fatime'nin soyu hakkında gelen hadisler bu büyük kadının şahsiyetini göstermeye yeter.

Diğer bir ihtimal de şu ki hiçbir kadın o dört kadının makamına erişmez.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun cevabında şu noktaya değinmeliyiz ki kişilerin manevi makamlarını ölçmek ve onları birbiriyle karşılaştırmak kolay bir şey değildir. Bu konudaki açıklananlalar elimize ulaşan hadislerin zahirine bakarak ortaya atılır. Peygember'in "Cennetin en üstün kadınları Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatime, İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye'dir"[1] sözü hakkında birkaç ihtimal söz konusudur:

Birinci ihtimal şu ki: Peygamber'in (s.a.a)sözünün anlamı, sadece bu dört kadının kemal haddine ulaştığını ve başka bir kadının bu makama erimeyeceğini açıklamak değildir, bu hadis sadece bu dört kadının kendi dönemindeki kadınlara göre üstünlüğü açıklamak istiyor. Bu da bu dört kadının arasında mertebe yönünden farklılığı veya başka asırlarda Hz. Zeyneb gibi başka kadınların üstünlüğünü reddetmez. Nitekim Hz. Fatime, diğer kadınlardan ve kıyamete kadar her asırdaki kadınlardan daha üstündür. Bu üstünlük hadislerde de yer almıştır.

Kur'an-i Kerim'de Hz. Meryem hakkında şöyle buyurur: Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti, arındırdı ve seni âlemlerin kadınlarından üstün kıldı." dediler."[2] Müfessirler bu ayet hakkında şöyle demişlerdir: Maksat, Hz. Meryem'in kendi dönemindeki kadınların hepsinden üstünlüğüdür[3]. Nitekim Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: "Meryem kendi döneminin kadınlarından üstün idi ama kızım Fatime başlangıçtan sona kadar alemdeki bütün kadınlardan daha üstündür.[4]  

Elbette Peygamber'den (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ten (a.s), Hz. Fatime'nin soyunun üstünlüğü hakkında gelen hadisler ışığında bu değerli ve yüce makam sahibi kadının yani Hz. Zeyneb'in makamı da belli olur. Hz. İmam Zeynelabidin (a.s) Hz. Zeyneb'e hitaben şöyle demiştir: "Siz öğreticisi olmadan bilgin ve anlatılmaya gerek olmadan anlayan birisiniz.[5]"

Önemli olan şu ki hiçbir hadiste bu makamın Hz. Zeyneb'ten alındığı nakledilmemiştir. İşaret edildiği gibi Hz. Zeyneb'in fazileti hakkında bir çok rivayet nakledilmiştir.

Diğer bir ihtimal de şu ki yukarıdaki hadiste hiçbir kadının bu dört kadının manevi makamına erişmeyeceği bildirilmek istenmiştir.[1] Taberi, Muhibu'd-din, Ahmed b. Abdullah, Zehairu'l-ukba, s. 42 ;Şeyh Saduk, el-Hisal, c. 1 s. 206, Tehran, Saduk yay.

[2] Al-i İmran: 42

[3] Elarus el-Huveyzi, Şeyh Abdali b. Cum'a, Tefsir-i Nuru's-Sakaleyn, tahkik Resuli Mahallati, Seyyid Haşim, c. 1 s. 336 ve 338, İsmailiyan yay. Kum, 4. bask. 1412

[4] ade c. 1 s. 338

[5] Biharu'l-envar, c. 45 s. 164

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam açısından tebliğ yöntemleri nelerdir? Klasik tebliğ yöntemlerini kullanmak zorunda mıyız?
  7942 Pratik Ahlak
  Dini açıdan tebliğ ve iletişim kurmak ahlak odaklı olmalıdır. İslami öğretilerde bu hedefe ulaşmak için bizlere çeşitli yollar önerilmiştir. Şu noktayı da dikkate almak gerekir ki Peygamberler ve vasiylerinin tebliğde uyguladıkları kendi zamanlarının metotlarını veya klasik metotların, günümüzde bilimin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni metotların karşısında olduğunu söyleyemeyiz. ...
 • Şia tüm yaratıkların Şii imamların eliyle hesaba çekileceğine mi inanıyor?
  3404 معاد و قیامت
  Eğer bir kimse bir grubun bağımsız olarak ve ilahi izin olmaksızın yaratıkları hesaba çekebileceğine ve onları cezalandırıp veya ödüllendirebileceğine inanırsa, çok açık olduğu üzere bu inanç dini kültür ve öğretiler ile bağdaşmaz. Artı bu Allah’ın öznesel tevhidi ile de çelişir. Ama bir kimse özel, seçilmiş ve muhlis ...
 • Abdestsiz Allah kelimesine dokunmanın hükmü nedir? (Abdullah anlamında olan) İsrail kelimesine dokunmanın hükmü nedir?
  4815 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Abdesti olmayan bir kimse Allahın ismine hangi dille yazılıyorsa yazılmış olsun dokunması haramdır. Hakeza ihtiyati vacip gereğince Peygamber (s.a.a.), İmamlar ve hz. Zehra’nın (s.a) ismine abdestsiz dokunmak haramdır.[1] Allah ismi kendisinde var olan Habibullah ve diğer isimler hakkında da ...
 • Niçin Peygamber (s.a.a), Adanan’dan önceki -Hz. İbrahim’e kadar ve Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan- ecdadının (atalarının) sayılmasını men’ etmiştir?
  5918 تاريخ بزرگان
  Peygamber’in (s.a.a) Adanan’dan önceki -Hz. İbrahim’e kadar ve Hz. İbrahim’den Hz. Adem’e kadar olan- ecdadının (atalarının) sayılmasını men’ ettiğini açıklayan hadisler çeşitli kitaplarda yer almıştır. Bu işten men’ etmenin sebebi Adnan’dan önceki atalarının bilinemeyişidir. Böylece Hz. Peygamber (s.a.a) tarihçilerin bu konuda ihtilafa düşmelerini önlemek ...
 • Sizin görüşünüze göre Müslüman bir birey velayet-i fakihi kabul etmeyebilir mi?
  3877 Eski Kelam İlmi
  Bazı büyük Şii fakihlerinin belirttiği üzere, velayet-i fakih esası, Şia fakihlerinin tümüne yakın ekseriyetince üzerinde ittifak edilen veya en azından kabul edilen görüşlerdendir.[i] Genellikle son asır ile ilgili olan ihtilafların geneli, veliyy-i fakihin yetkileri ve bunun ispatı hakkındadır. İmam ...
 • Kemale nasıl ulaşılabilir?
  7518 Pratik Ahlak
  1- Soruya dört bölümde cevap vermek mümkündür:a) Kemal’in tarifi ve onun ‘tamam’la olan farkı,b) İnsanın kemali,c) İslam dinine göre insanın kemali,
 • Bir mercii taklit etmede kendisinin rızası gerekli midir?
  2727 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu husustaki görüşü şudur:Eğer şerî muteber yollardan (açık delil, şöhret ve vicdanî ilim) bir şahsın taklit için salahiyeti olduğu tespit edilirse, onu taklit etmek caiz olur ve kendisinin onayına gerek duyulmaz. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:
 • Niçin ezan Arapça okunmaktadır?
  15739 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Ezanın Arapça okunmasının gerekliliğinin en önemli delili ezanın bir ibadet oluşudur. Bu ibadet Peygamber-i Ekrem’in sünneti gereği olduğu gibi korunmuştur. Her ibadetin şekli ve biçimi Allah Teala’nın belirlediği, emrettiği şekilde olmalıdır. Buna ek olarak bu ibadetin asırlar boyunca tahriften uzak kalması, bozulmaması ve ...
 • Ehl-i Sünnetin Şia olabilmesi için nasıl bir akideye sahip olmaları gerekir?
  9129 Eski Kelam İlmi
  Şia ile Ehl-i Sünnet, itikat ve dinin füru’unda müşterek yönleri çok olan mezheplerdendir. Bazı yönlerden ise farklılıklar vardır. Şia ile Ehl-i Sünnet’in arasındaki asıl fark Resulullah’ın (s.a.a) Ehl-i Beyt’inin (a.s) velayet ve imamet meselesine bakış açıları ve inançlarıdır. Ehl-i Sünnet’in Şia olabilmesi için Resul-ü ...
 • Müslüman kadınlar camiasından ilmi havzalarda içtihat derecesine ulaşanlar var mı?
  6374 تاريخ بزرگان
  İslam’ın ilime önem vermesi ve ilimi kadın erkek herkese farz kılması sonucu bazı kadınlar ilim öğrenimine iştigal edip sonunda içtihat derecesine ulaşmışlardır.Örneğin, H. K. 1403 yılında vefat etmiş olan Bayan Müçtehit Emin ve şimdi kadınların ilmi havzalarının değerli üstatlarından ...

En Çok Okunanlar