Gelişmiş Arama
Ziyaret
8910
Güncellenme Tarihi: 2011/10/20
Soru Özeti
Şianın önemli hadis külliyatı hangileridir?
Soru
Ehl-i Sünnetin Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim’i gibi Şia’nında hadis külliyatı var mı? Cevap olumlu ise hangileri olduklarını söyler misiniz?
Kısa Cevap

Şii mektebi, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in yani Masum İmamların (a.s) hadislerinin bereketiyle sahih hadis konusunda çok zengindir. Zira Masum İmamlar (a.s) menzilet ve zaman yönünden Peygambere (s.a.a) en yakın kimseler olup, ismet makamına sahiptiler. Hadis kitaplarında Onlardan on binlerce hadis rivayet edilmiştir. Aşağıda Şianın muteber hadis kitaplarından bazılarını getiriyoruz:

1- el-Kafi, Sıkatu’l İslam Muhammed b. Yakup Kuleyni (r.a), Ö. 329 HK.

2- Tehzib, Şeyh Tusi (r.a), Ö. 460 HK.

3- İstibsar, Şeyh Tusi (r.a), Ö. 460 HK.

4- Men La Yahduru’l Fakih, Şeyh Saduk (r.a), Ö. 381 HK.

5- Vesailu’ş-Şia, Şeyh Hür Amuli (r.a), Ö. 1104 HK.

6- Biharu’l-Envar, Allame Muhammed Bagır Meclisi (r.a), Ö. 1110 HK.

7- Camiu’l Ahadisi’ş-Şia, Ayetullah İsmail Muazza Melayiri (r.a), Ö. 1429 HK.

8- Camiu’l Ahadis Yazılım programı (Nur 2/5), ‘Bu program Computer Research Center of Islamic Sciences (Noor Jami’al-Tafasir)’ın ürünü olup Şia hadis kitaplarının çoğunu içermektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki bu kitaplar çok değerli olmaları ve sahih hadisleri içermelerine rağmen onlardaki hadislerin tümünün sahih olduğunu söyleyemiyoruz. Dolayısıyla onlarda rivayet edilen hadisleri tek tek inceleyip sahih mi uydurma mı olduklarını bilmek zorundayız. Biz inanıyoruz ki, güvenilir ve sahih olan tek kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Oysa Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de ki bütün hadislerin sahih olduğuna inanmaktalar.

Daha fazla bilgi için bkz:

1- Dizin: Sahih Hadisleri Belirlemek, Soru: 11599 (Site: 11455)

2- Dizin: Kafi’de ki Sahih Hadislerin Sayısı, Soru: 11597 (Site: 11453)

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ehli Sünnete mensup bir Müslüman Şiilerin duasını okuyabilir mi?
  6200 Pratik Ahlak
  Şiiler tarafından nakledilen duaların tümü Peygamberin (s.a.a) ailesi olan imamlardan bize ulaşması, Peygamberin (s.a.a) tavsiyesince onlara tutunma ve uymanın kurtuluşa neden olması ve buna ek olarak Şia ve Ehli Sünnetin itirafıyla imamların dua ve münacatta insanların önderi sayılması nedeniyle, onlar tarafından nakledilen duaların gerçeğe ve icabete daha yakın olacağı ...
 • Başkasının bostanından izinsiz meyve ve bitki toplamanın hükmü nedir?
  11840 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Söz konusu sorunun cevabında ilk önce fakihlerin bu konu hakkında görüşlerini genel olarak açıkladıktan sonra Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tehrani nin görüşünü takdim edeceğiz.  Fakihlerin genel görüşleri:Bir başkasının malından faydalanmak her şekilde olursa olsun mutlaka bu tasarruf o malın sahibinin izni ile olmalıdır. Yalnızca ...
 • Her insanın doğumuyla birlikte bir doğum gerçekleşecek şeklinde olan iddia doğru mudur?
  6965 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Her insanın doğumuyla bir başka doğum gerçekleşir bağlamında bir kaç rivayet nakil edilmiştir. Rivayetlerde nakil edildiğine göre Allah Teala İblise şöyle buyurmuştur: "Sana benzerini vermeden Adem’e çocuk vermem. Her insan doğar doğmaz şeytanı da doğar. (Yani) her insanın bir şeytanı vardır."[1]
 • Hz. Peygamber (s.a.a) hayattayken neden halifelere karşı bir şey yapmadı ve sustu?
  6887 Eski Kelam İlmi
  Sorunun cevabı için bir kaç noktaya dikkat çekmek zorundayız:1- Peygamber (s.a.a) kendi risaletini yaymaya başladığı andan itibaren çeşitli yerlerde Hz.Ali’nin de faziletini ve halifelik meselesini defalarca halka duyurmuş, Onun (a.s) muhaliflerinin çehrelerini ifşa etmiş, onları Müslümanlara tanıtmıştı. Ancak İslam ...
 • Kur’an neden hilallerin faydasını eve girme yöntemiyle birlikte belirtmiştir?
  13062 Tefsir
  Bu ayet önemli bir konuya işaret etmekte ve toplumlardaki yaygın ahlaki meseleler ve hayat yöntemlerini açıklamada İslam dininin kendine özgü dikkat ve özelliklerini göstermektedir. Bu, hem günlük yaşam ve hem de yılın özel bir vaktinde yapılan ibadetlerde kendisinden istifade edilmesi gereken tabii bir takvimden haber vermektedir. Gerçekte ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  12591 شیعه و خلفا
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Cihazla hayvanı kesmek caizmidir?
  4297 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahraninin (Allah bereketini artırsın) soruya vermiş olduğu cevap şöyledir:İşaret edilen her üç yöntem de, kesimde riayet edilmesi gereken diğer (yönleri kipleye dönük olması gibi) şartlara riayet diliyorsa hayvanların etinin helâlığına neden olması için yeterlidir. ...
 • İbrahim’in takipçilerini veya Hanif dinine mensup olanları lütfen tanıtır mısınız ve İslam Peygamberinin bu dini takip etmesinin nedenini beyan eder misiniz?
  12978 Eski Kelam İlmi
  Kur’an-ı Kerim’de hem İbrahim ve hem de İslam Peygamberi, Hanif bir fert olarak tanıtılmıştır ve bunun ardından da diğer Müslümanlar Hanifçe ve sapmaksızın Hz. İbrahim’i takip etmeye çağrılmıştır. İslam’ın bakışında ilahi peygamberlerin öğretileri arasında bir farklılık olmadığından, İbrahim’i takip etmek otomatik olarak Musa, İsa ve diğer peygamberleri de takip ...
 • Arafat sahrasında durmak (vukuf) nasıl insanın kendini tanımaya neden olu verir?
  6345 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Arafat Mekke etrafında olan bir yerin ismidir. Hac yapan bir kimsenin zil'hicce ayının dokuzuncu gününde orada vukuf yapması (durması) vaciptir. Arafat kelimesi etimolojik olarak "a-r-f" kökünden gelme ve tanıma anlamındadır. Bu mekân birçok marifetlere ve tanımalara neden oluyor. Kendini ve Allah ı tanımayla alakalı bilgi ve marifette ...
 • İnsan ne yapacağını bilmediği ve endişe içinde olduğu zaman istihare edebilir mi?
  42503 Pratik Ahlak
  İslam’a göre, karar alınacağı zaman, bu iş, birinci derecede insanın akıl ve düşüncesinin görevidir. Karar almak istendiğinde akıl yeterli olmazsa “meşveret” edilmesi gerekir ve meşveret gerçeği bulmaya ve sağlıklı düşünmeye yardımcı olur ve başkalarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanma imkanını sağlar. İnsan ...

En Çok Okunanlar