Gelişmiş Arama
Ziyaret
10148
Güncellenme Tarihi: 2012/06/14
Soru Özeti
İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
Soru
İmamlar neden namaz kılarken kendilerinden geçmekte ve çok ağlamaktaydılar?
Kısa Cevap

Ağlamak diğer şeyler gibi insana verilmiş ilahi büyük nimetlerden biridir. İmam (a.s) şöyle buyuruyor: Gözlerin ağlaması ve kalplerin korkması ilahi rahmettendir.[1] Nitekim dini öğretilerimizden elde edildiği kadarıyla ağlamak birçok eser ve bereketi ardından getirir. İmamlar da en iyi hallerinde namazda veya Rableri ile gece yarısında münacat ederken ağlayarak bu fırsatlardan yararlanmaktaydı. Nakledildiği üzere İmam Musa bin Cafer (a.s) her zaman Allah korkusundan ağlar ve kendisinin sakalı gözyaşından ıslanırdı.[2]

İmamların Ağlamasının Nedenleri

Namaz esnasında veya başka vakitlerde İmamların birçok kez ağlamasının birçok nedeni olabilir. Burada kısa olması hedefiyle bunların bazılarına işaret edilecektir:

1. Allah’a yakınlaşmak: İmamların ağlamasının sebeplerinden biri Allah’a yakınlaşmak için olabilir. İmam Rıza’dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Allah’ın Musa (a.s) ile münacat ettiği hususlarda şöyle yer almıştır: Bana yakınlaşmak isteyenler ağlamak ve benden korkmak gibi şeylerden daha iyi bir vesile ile bana yakın olamazlar.[3]

2. Ümmet için rahmet dilemek: İmam Ali (a.s ) bu hususta şöyle buyuruyor: Eğer bir ümmet içinde bir kul ağlarsa, yüce Allah onların tümünü o şahsın ağlaması hatırına bağışlar.[4] Aynı şekilde İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: Eğer halk arasında bir şahıs ağlarsa, onların tümü Allah’ın rahmetine kavuşur.[5]

3. Allah’ın sevgisini kazanmak: İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: Gece karanlığında Allah korkusundan akıtılan ve Allah’tan başka bir şeyi gaye edinmeyen bir damla yaştan yüce Allah nezdinde daha sevgili olan bir damla yoktur.[6]

4. Kalbin nurlanması: İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: Allah korkusundan ağlamak kalbi nurlandırır.[7]

Namaz Kılarken Ağlamak

Bir rivayette belirtiliği üzere yüce Allah, Hz. İsa’ya (a.s) şöyle buyurmuştur: Ey İsa namaz kılarken nefsine ağla.[8] Ravi şöyle aktarmaktadır: İmam Sadık’tan (a.s) ağlamak namazı bozar mı diye namaz kılarken ağlamak hakkında sordum ve İmam (a.s)  şöyle buyurdu: Eğer ağlamak cennet veya cehennem için olursa, namazdaki en üstün amellerden sayılır.[9] Bundan dolayı namaz kılarken ve Allah ile münacat ederken en üstün amel ağlamaktır ve İmamlar (a.s)  ve Allah’ın diğer velileri de bununla amel etmişlerdir.

Ağlama türleri, eserleri ve faydaları hakkında daha fazla bildi edinmek için hawza.net sitesindeki “Ferhengi Gerye” makalesine müracaat edebilirsiniz.

 


[1] Meclisi, Biharu’l Envar, c. 90, s. 336, Müessesei El- Vefa, Beyrut, 1404 h.k.

[2] Biharu’l Envar, c. 90, s. 336.

[3] Biharu’l Envar, c. 13, s. 349.

[4] Biharu’l Envar, c. 90, s. 336.

[5] Hürr’ü Amuli, Vesailu’ş Şia, c. 11, s. 178.

[6] Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 482, Daru’l Kutubu’l İslamiye, Tahran, 1365 h.ş. "ما من قطرة احب الی الله عز و جل من قطرة دموع فی سواد اللیل مخافة من الله لایراد بها غیره".

[7] Amedi, Temimi, Abdu’l Vahid, Gureru’l Hikem, c. 2, s. 192, Defteri Tebligatı İslami, Kum, 1366 h.ş.

[8] Biharu’l Envar, c. 14, s. 290.

[9] Vesailu’ş Şia, c. 14, s. 1251.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hacda neden ihram giymeliyiz?
  12251 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Hac insanı düşündüren ve fıtratına yönlendiren birçok sır ve alametlerle doludur. Hacda her adımda amellerin zahir ve batınına dikkat edilmelidir; zira onun zahiri için riayet edilmesi gereken bir takım özel hükümler vardır ve batına bakmayla bu sır ve gizemli amellerin felsefe ve nedeni kavranabilir. İhram elbisesi giymek, ...
 • Daru’l-harp ne demektir ve nerelere Daru’l-harp denir?
  96 Cihat
   Öncelikle konunun ihtilaflı bir konu olduğunu belirterek başlamak yerinde olacaktır. Zira söz konusu kavramların ilk dönem İslam uleması tarafından  incelendiği zaman diliminde İslam toprakları bir bütün olarak yönetilmekte ve Müslümanlar bu topraklarda yaşamaktaydı. Ülkeler arasında günümüzde olan anlaşmalarda söz konusu değildi. Bu anekdot ışığında ilk dönem yapılan ...
 • Kafi’deki sahih hadislerin sayısı, ondaki hadislerin beşte biri kadar mıdır?
  7610 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi)
  Muteber hadislerin sayısını söyleyen bu grup alimler konuya Rical ilmi ıstılahları açısından baktıklarından, fıkhi ve istidlali konulara sınırlama getirmek gibi bir amaçları yoktur. Çünkü onlara ve günümüzdeki araştırmacılarına göre hadisin itibarının ölçüsü, bir tek ravinin güvenilir olması değildir. Ölçü daha geniştir ve rivayete güven doğuracak her şey ölçü ...
 • Acaba irfan bağlamında Nehcü’l Belağa’da numuneler mevcut mudur?
  4024 دین و عرفان
  İrfan, imamların nazarında pratik ve teorik irfan olmak üzere iki kısma ayrılmamaktadır ve onların sire ve lisanlarında pratik irfan teorik irfandan ayrı değildir; zira onlar pratik irfanla hakikatlerin tanımını elde ettiler ve sonra elde etikleri hakikatlerin tanımını kelam kalıbına dökerek insanlara sundular. Ayriyeten irfanın teorik ve pratik ...
 • İnsan olağan üstü işler yapabilir mi? Bu tür işleri yapmanın faydası nedir?
  7030 Pratik İrfan
  Sizin işaret ettiğiniz şey, insanın ruhi güç kazanmasının sayesinde gerçekleşir; bu ruhi güç bazen dinin emirlerine uyarak ve şer’i riyazetler çekerek kazanılır; yani insan Allah’a yakınlaşarak İsm-i A’zama sahip olur. Bu güç sayesinde maddi alem üzerinde etkili olabilir ve iradesiyle bir takım işler yapar. Ancak bazen de ...
 • İmamla halifenin farkı nedir?
  6720 Eski Kelam İlmi
  İbn-i Haldun gibi bazı Ehl-i Sünnet âlimlerine göre İmamla halife arasında fark yoktur. Onlara göre her ikisi de dinin korunması ve dünya siyasetinde şeriat sahibinden taraf naip olmak demektir.  
 • Acaba tarihte sadece imamların bakışıyla batini hidayet bulmuş olan kimseler olmuş mudur?
  3239 Eski Kelam İlmi
  İmamet makamı, mezhebin makamını ve mezhebin hedefini hayata geçirmek ve hidayette, maksat olan yere ve makama ulaştırmak anlamında olduğuna dikkatle sadece yol gösterme ve kılavuzluk yapmak imamet makamının vazifesi değildir, bilakis bunun yanı sıra tekvini hidayete de şamil geliyor. Yani imamın batini nüfuzu ve batini tesiri ve ...
 • İmam Humeyni'nin siyasi düşüncesi hangi alanları kapsamına alır?
  6125 Politika Felsefesi
  İmam Humeyni'nin siyasi düşüncesi onun temel görüşlerinden bir parça sayılır ve çeşitli alanlardaki düşünceleri ile ilişki içindedir. Çok yönlü bir şahsiyet olan İmam Humeyni'den irfan, fıkıh, felsefe, kelam ve siyaset alanlarında bir çok eser kalmıştır. O İslami düşünceye dayalı bir düzenin kurucusu ve lideri olduğu ...
 • Ahlâkın spordaki yeri nedir?
  9746 Pratik Ahlak
  Kâmil ve evrensel bir din olan İslam, insana her yönden saadetli bir yaşamı temin etmekte, dünya ve ahiret saadetine götürecek bütün yolları göstermektedir. İslam beden sağlığına da önem verdiğinden doğal olarak insan sağlığına faydalı olan sporları onaylamaktadır.Genel ahlâkta söz konusu olupta sporda da ...
 • Anne rızası olmadan Müslüman olmayan bir kızla evlenmenin hükmü nedir?
  5481 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İslam dini insanların bozulması ve yozlaşmasını önlemek ve ahlakî yozlaşmalardan kaynaklanan problemlerden birey ve toplumu korumak ve aynı şekilde aile müessesesini güçlendirmek için evlenmeyi çok tavsiye etmiştir. Elbette gencin hayatı ve geleceği için karar alabileceği bir erginlik ve rüşt yaşına ermesi de İslam dini tarafından önemsenen ...

En Çok Okunanlar