Carian Terperinci
Pengunjung
50191
Tarikh Kemaskini 2011/08/20
Ringkasan pertanyaan
Sebenarnya berapa lama proses penurunan Al-Quran baik secara serentak mahupun secara beransur?
soalan
Sebenarnya berapa lama proses penurunan Al-Quran baik secara serentak mahupun secara beransur?
Jawaban Global

Turunnya Al-Quran secara serentak (daf’i) berlangsung di bulan Ramadhan, di malam Lailatul Qadar. Sebahagian riwayat memperkuatkan anggapan seperti ini bahawa malam Lailatul Qadar  ialah malam turunnya keseluruhan Al-Quran secara sekaligus dan hal itu terjadi di malam keduapuluh tiga Ramadhan di hari kelimapuluh enam setelah bi’tsat (pengangkatan Nabi (s.a.w) secara rasmi).

Ulama berbeza pendapat tentang turunnya Al-Quran secara bertahap. Namun perbezaan kelihatan ini bersumber daripada dua pandangan besar. Pertama turunnya Al-Quran secara bertahap bersamaan waktunya pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul (bi’tsah) dan wahyu tersebut terus berlangsung sampai wafatnya Nabi Muhammad (s.a.w). Menurut pendapat yang mashur Rasulullah pada tanggal 27, bulan Rajab bertepatan dengan awal Februari tahun 610 masehi diutus untuk menjalankan misi menyampaikan risalah Allah dan kemudian beliau wafat pada tanggal 28 shafar tahun ke sebelas hijrah.

Pendapat kedua, sekalipun waktunya bersamaan dengan bi’tsah, namun sudah ada beberapa ayat yang telah diturunkan. Nuzulnya Al-Quran secara bertahap sebagai kitab samawi terjadi tiga tahun pasca bi’tsah. Dimulai dari malam laylatul qadar hingga akhir dari kehidupan Nabi Muhammad (s.a.w).

Jawaban Detil

Tentang turun Al-Quran secara sekaligus secara pasti itu terjadi di malam Lailatul Qadar.[1] Sebab Al-Quran sendiri menegaskan[2] bahawa Al-Quran ini turun secara sekaligus di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan.

Adapun yang menjadi ikhtilaf adalah di malam keberapa dari malam Lailatul Qadar tersebut Al-Quran diturunkan secara sekaligus.[3] Hanya kemungkinan yang paling kuat malam itu adalah malam ke dua puluh tiga Ramadhan, sebab banyak riwayat yang menukil tentang malam ini.[4]

Yang kedua, juga masih belum jelas itu terjadi tahun berapa?[5] Malam Lailatul Qadar juga adalah malam mikrajnya Nabi Muhammad (s.a.w). Sebab Al-Quran ada dalam ummul kitab (lauh mahfuz) di sisi Allah (s.w.t)[6] dan selama manusia belum melakukan mikraj tidak mungkin ia dapat meraih Al-Quran pada ummul kitab tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahawa turunnya Al-Quran dalam sekali waktu di zaman nabi itu terjadi ketika nabi sudah mencapai maqam paling sempurna, jadi kemungkinan besar penurunannya terjadi di awal-awal tahun risalah Nabi Muhammad (s.a.w) iaitu sekitar hari ke 56 sejak diangkat sebagai nabi oleh Allah (s.w.t).

Ini adalah waktu yang tepat jika memperhitungkan saat-saat bi’tsah (27 rajab), Lailatul Qadar ( 23 ramadhan), dengan jumlah hari Ramadhan 30 hari dan bulan-bulan Rajab dan Sya’ban.

Terdapat ikhtilaf berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran secara bertahap (tadriji)[7] kerana ada perbezaan mengenai bilakah terjadinya pengangkatan nabi.[8] Pendapat yang paling terkenal adalah nabi Muhamad (s.a.w) pada hari Isnin tanggal 27 rejab bertepatan dengan awal bulan Februari tahun 610 masihi menerima mandat dari Allah (s.w.t).[9] Saat itu turun lima ayat pertama dari surah al-‘Alaq.[10] Kemudian turun lagi ayat yang lain dan ianya terus berlangsung sampai wafatnya nabi Muhammad (s.a.w), yang berlangsung selama dua puluh tiga tahun.

Sebahagian ada yang mengatakan bahawa dari zaman bi’tsah hingga zaman turun Al-Quran secara bertahap itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang jika dihimpun akan menjadi satu kitab al-Quran. Tidak ada bezanya meskipun itu hanya turun lima ayat ketika beliau diangkat menjadi nabi. Namun saat itu beliau belum mendapat tugas untuk menyampaikannya secara meluas.[11]

Rasulullah setelah menyampaikan dakwahnya selama tiga tahun secara sembunyi-sembunyi mendapatkan perintah lagi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan saat itulah Al-Quran kemudian turun sebagai sebuah satu kitab dari langit. Jadi, walaupun peristiwa pengangkatan sebagai nabi itu terjadi di bulan Rejab namun yang diturunkan secara bertahap itu tiga tahun setelahnya dan ianya di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan.[12]

Dalilnya, adalah beberapa riwayat yang menjelaskan bahawa tempoh waktu yang direntas dalam proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 20 tahun.[13] Menurut pandangan ini[14] masa penurunan Al-Quran wahyu sebagai sebuah kitab Al-Quran pada tahun keempat dari kenabian; iaitu sekitar tiga tahun lebih lima puluh enam hari setelah bi’tsat dan terus turun hingga masa wafatnya Rasulullah (s.a.w) iaitu tanggal 28 Safar tahun ke 11 hijriyah.

Kesimpulannya, dan mengingat bahawa sekarang kita telah melepasi 1428 tahun sejak hijrah nabi dan bi’tsah nabi kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, maka – berdasarkan pendapat pertama - sejak ayat yang pertama turun sampai sekarang telah berlalu 1440 tahun Qamariyah dan kalau mengikuti pendapat kedua kita telah melepasi 1437 Qamariyah.

Menurut sebahagian para ahli sejarah tahun bi’tsat terjadi di awal Februari tahun 610 hijriyah Masihi, atas dasar itu pula kita dapat menghitung awal tahun turunnya wahyu berdasarkan perhitungan tahun Masihi. [][1]. “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati dan sesungguhnya Kami-lah pemberi peringatan. (Qs, al-Dukhan [44]:3); Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam Lailatul Qadr al-Qadar.” (Qs. Al-Qadar [97]:1)

[2]. (Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil).  (Qs. Al-Baqarah [2]:185)

[3]. Tarikh Thabari, jil. 2:300.

[4]. Wasail Syiah, bab 32, Ahkam syahr Ramadhan

[5]. Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu dalam induk al-Kitab (Lauh Mahfûzh) di sisi Kami adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.” (Qs. Al-Zukhruf [43]:4)

[6]. Ayatullah Jawadi Amuli, Tafsir Ma’udhui, jil. 3, hal. 139-153.

[7]. Dan Kami telah memisah-misahkan ayat-ayat Al-Qur’an itu agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya dengan berangsur-angsur. (Qs. Isra [17]:106)

[8]. Târikh Ya’qubi jil. 2, hal. 17. Târikh al-Khamis, jil. 1, hal. 280-281. Târikh Abi al-Fadâ, jil. 1, hal. 115.

[9]. Pazuhesyi dar Târikh al-Qur’an hal:36. Jil. 18, hal. 189, hadits ke-21; Furu’ al-Kâfi, jil. 4, hal. 149, hadis ke-1 dan 2; Wasâil al-Syiah, jil. 7, hal. 329, bab 15. Al-Sirah al-Halabiyah, jil. 1, hal. 238; al-Tamhid fii ‘Ulum al-Qur’ân, hal. 100-107.

[10]. Bihârul Anwâr jil. 18, hal. 206, hadis ke-36.

[11]. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.” (Qs. Al-Hijr [15]:94).  Bihâr al-Anwâr, jil. 18, hal. 53, hadis ke-7 dan hal. 179, hadis ke-10, hal. 177, hadis ke-4, dan hal. 193, hadis ke-29; Tarjameh Ayati, jil. 1, hal. 379. Târikh Ya’qubi, jil. 1, hal. 343; al-Sirah Ibnu Hisyam, jil. 1, hal. 280; al-Manâqib, jil. 1, hal. 40; al-Ghaibah, hal. 217.

[12]. Majma’ Al-Bayan, jil. 2, hal. 276, Al-Itqân, jil. 1, hal. 40; Tafsir Kabir Imâm Razi, jil. 5, hal. 85; al-Manâqib, jil. 1, hal. 150; Syaikh Mufid dar Syarh-e ‘Aqâid Shaduq, hal. 58; Sayid Murtadha pada Jawab al-Masail al-Tarablusiyat al-Tsâlitsa, hal. 403-405.

[13]. Al-Ushul min al-Kâfi, jil. 2, hal. 628, Tafsir ‘Ayyâsyi, jil. 1, hal. 80, hadis ke-184. Shaduq, al-I’tiqâdat, hal. 101; Bihâr al-Anwâr, jil. 18, hal. 250, hadis ke-3, dan hal. 253; al-Itqân, jil. 1, hal. 40 dan 45; Tafsir Syubbar, hal. 350; Mustadrak al-Hakim, jil. 2, hal. 610; Asbab al-Nuzul, hal. 3; al-Bidayah al-Nihayah, jil. 3, hal. 4; Târikh Ya’qubi, jil. 2, hal. 18.  

[14]. Untuk telaah lebih jauh, silahkan lihat, Tamhid fi Ulum al-Qur’ân, hal 100-129.

Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa yang dimaksudkan fizik dan metafizik? Dan bagaimana hubungan yang terjalin di antara keduanya?
  36465 Falsafah Islam
  Fizik bermakna tabiat-tabiat semulajadi yang bertentangan dengan ilahiyyat (teologi) dan riyadhiyyat (matematik). Adapun metafizik dalam makna falsafahnya hari ini adalah sebuah ilmu yang membahaskan tentang maujud selaku maujud (bima huwa maujud). Trans-fizik atau mâ warâ ṭabiat merupakan sebuah ilmu yang mengulas tentang masalah Tuhan dan pelbagai kewujudan. Namun hubungan yang ...
 • Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
  9799 انسان و خلافت الاهی
  Al-Qur'an dari satu sisi menyebut kedudukan tinggi manusia dengan berbagai persepsi yang mulia, manakala dari satu sisi yang lain, terdapat banyak ayat-ayat yang mencela dan mengecam manusia. Gerakan manusia yang berada di dalam dua garis lengkung menaik (qaws ṣuʻūd) dan menurun (qaws nuzūl) adalah infiniti serta ...
 • Siapakah yang bertanggungjawab mengumpulkan khumus di zaman Imam Ali As?
  7385 تاريخ بزرگان
  Seluruh kaum Muslimin meyakini bahawa khumus merupakan salah satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah (s.w.t) dan harus dikerjakan. Hukum ini berlaku sejak zaman ia disyariatkannya. Ertinya hukum ini sentiasa berlaku semenjak setelah tamat perang Badar (dan seterusnya) di mana selain Rasulullah (s.a.w), Imam Ali (a.s) juga merupakan salah seorang yang ...
 • Apakah pandangan Islam tentang kebebasan berfikir?
  12983 آزادی بیان و عمل
  Persediaan paling penting bagi perkembangan manusia ialah pemikiran dan sudah menjadi suratan bahawa persediaan ini memerlukan kebebasan, iaitu tidak ada kebuntuan dan halangan di hadapannya. Menurut pandangan Islam, seseorang muslim mempunyai hak untuk berfikir dan memang perlu berfikir. Dalam berbagai ayat, al-Qur’an yang mulia menyeru manusia untuk ...
 • Apakah Waliyul faqīḥ itu lebih utama dibandingkan malaikat?
  6469 شرائط و خصوصیات ولی فقیه
  Wilāyatul Faqīḥ pada zaman keghaiban seperti sekarang ini, merupakan penerus Wilāyah Nabi Muhammad (s.a.w) dan para imam maksum (a.s). Dengan kata lain, Wilāyatul Faqīḥ itu berasal dari sumber Wilāyah Nabi (s.a.w) dan wilāyah para Imam maksum (a.s). Seorang Walī Faqīḥ memiliki ...
 • Apa kematian (ajal) itu? Dan apakah masa kematian (ajal) itu dapat ditunda?
  18080 Teologi Klasik
  Kematian (ajal) dalam perspektif falsafah Islam adalah terlepasnya pengurusan dan pengaturan jiwa (nafs) atas badan dan terpisahnya jiwa dari badan. Tentu saja, pandangan ini bersumber dari al-Qur’an dan riwayat-riwayat yang tidak memandang kematian sebagai ketiadaan, ...
 • Apakah orang biasa boleh menjadi maksum atau tidak?
  10021 Teologi Klasik
  “Kemaksuman” yang bermakna terpelihara dari perbuatan dosa dan lupa memiliki tingkatan-tingkatan dan darjat-darjatnya. Makam tertinggi kemaksuman hanya dikhususkan untuk para Nabi dan wasi mereka. Kemaksuman mereka ini dapat dibuktikan dengan adanya nas-nas al-Quran hadis dan pelantikan mereka untuk memimpin manusia sebagai “khalifatullah”. Adapun orang yang selain ...
 • Apakah makna dari ayat berikut, "Tuhan akan memberikan hidayah kepada sesiapa pun yang Dia kehendaki dan akan menyesatkan sesiapa pun yang Dia kehendaki"?
  14885 جبر یا اختیار و عدالت پروردگار
  Dalam ilmu Kalam (teologi) telah terbukti bahawa manusia memiliki ikhtiar dan kebebasan dalam melaksanakan aktiviti-aktivitinya, dan ajaran-ajaran al-Quran pun tidak bertentangan dengan hakikat ini bahkan membenarkannya. Akan tetapi disebabkan sebahagian daripada ayat-ayat al-Quran yang merupakan penafsir dan penjelas bagi ayat-ayat lain, maka ayat-ayat tersebut harus diletakkan secara ...
 • Apakah ajaran Zoroaster termasuk agama Ilahi?
  9040 Teologi Klasik
  Dengan mendengarkan lagu nyanyian-nyanyian keagamaan mereka, boleh difahami bahawa ajaran Zoroaster pada awalnya adalah ajaran yang mempercayai tauhid (monoteisme). Akan tetapi dengan meneliti lebih dalam kepada ajaran-ajarannya yang tertulis dalam kitab “Avesta”, maka diketahuilah bahawa dalam ajaran itu terdapat dualisme ketuhanan. Tapi ...
 • Bagaimanakah peranan kaum perempuan nanti di zaman pemerintahan Wali Ashr (a.j.f)?
  7642 Undang-undang
  Pengutusan Nabi (s.a.w) dan penyebaran Islam di samping mencipta perubahan besar pada dunia di masanya hingga kini, ia juga meninggikan kedudukan dan darjat serta peranan wanita di keluarga dan masyarakat, sehingga tingkatan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada zaman-zaman sebelum kedatangan Islam, masyarakat-masyarakat pra-Islam ...

Populer Hits