Gelişmiş Arama
Ziyaret
1802
Güncellenme Tarihi: 2014/10/01
Soru Özeti
Acaba ruh ve Cin’in insana eziyet etme gücü varmı?
Soru
Acaba Ruhlar ve Cinler insana eziyet etme zarar verme gücüne sahip mi?
Kısa Cevap
Bizlerin Cin hakkında sahip olduğu bilgi oldukca kısıtlıdır. Buna rağmen hadislerden anlaşılan Cinlerinde insanlar gibi mesuliyetleri ve görevleri olduğudur. Onlarda çeşitli inançlara sahiptir. Bazıları itaat ehli bazıları ise isyankardırlar. Cinler düşünce güçü açısından zayıf olmakla birlikte birçok işi süratle yerine getirecek kayde değer harikulade güçe sahiptir.
Aynı şekilde Ruhun hakikati ve faaliyet şekli en karmaşık konulardan birisidir. Şuana kadar insan oğlunun sahip olduğu bilgi ve birikim onu anlamaya ve idrak etmeye kadir değildir. Ayet ve rivayetlerden anlaşılan bedenin ve cismin aksine ruh mücerret ve maddi özelliklerden uzak bir varlıktır. Buna binaen ölümden sonra dünya meselelerine agah olabilir.
Kısmen Cinlerin insana eziyet etme güçü olduğunu kabul etmekle birlikte bilinmesi gerekir ki:
Öncelikle onlarda kendi içlerinde şer ve salih olarak ikiye ayrılırlar. Liza halk arasında yagın olan Cinler sadece insana eziyet eden, zarar veren, kin ehli ve kötü huylu yaratıklardır inançı hurafeden ibarettir. Akla ve mantığa uymaz.
Saniyen insanın onun eziyetlerinden güvende olma kudreti vardır.
Aynı şekilde Habis ve başı boş ruhların eziyet ve zarar kaynağı olduğu ve alemin tedbirinde dehaletleri olduğu iddiası  boş ve temelsiz hiçbir akli, nakli ve bilimsel dayanağı olmayan bir görüştür.
Ayrıntılı Cevap
Sorunuza cevap verebilmemiz için birkaç noktayı açıklamamız gerekmektedir.
 1. Ruh ve Cin nedir?
Cin lügatta örtülü ve saklı anlamındadır. Bu kelime Kuran’ı Kerimde birçok yerde zikredilmiştir. Ayrıca bu adla Kuran’ı Kerimde bir sure bulunmaktadır. Bu surede bu saklı varlığın bazı özellikleri açıklanmıştır. Kuran’ı Kerimde diğer surelerde geçen ayetler ışığında bu varlık insan gibi maddi bir varlıktır. Ateşten[1] veya ateş karışımından yaratılmıştır.[2]  Şuur ve irade sahibi, doğası itibariyle insanın duyu organlarıyla normal şartlar altında hissedemeyeceği bir varlıktır. İnsan gibi mükellef kılınmıştır.[3] Kıyamette tekrar diriltileceklerdir; bu dünyada bizler gibi itaat ehli veya asi, mümin veya müşrik, kafir...vb olabilirler.[4] Cinlerin mümin olanları Masum İmamların itaati altında Münin ve Şia insanlarlı kendi kardeşleri bilmektedirler.[5]                           Aynı şekilde Ruhun hakikati ve faaliyet şekli en karmaşık konulardan birisidir. Şuana kadar insan oğlunun sahip olduğu bilgi ve birikim onu anlamaya ve idrak etmeye kadir değildir. Bazı bilim insanlarının  ifadesi Ruh ve ona bağlı meseleler hakkında binden fazla görüş açıklandığı üzeredir.[6]
Kuran'ı Kerim insanoğlunun Ruhu tanıma güçüne ve kudretine sahip olmadığını vurgulamaktadır. "Senden Ruh hakkında soruyorlar; De ki, Ruh Rabbimin emrindendir. Size ilminden az bir şey dışında başka bir şey verilmemiştir.[7]
Ayet ve rivayetlerden anlaşılan Ruh mücerret, canlı, kudret sahibi, bilinçli ve iradeli bir cevhere sahiptir. Ruhtan nefsi natıka ve can da denilmektedir.[8] Bu varlık zamana ve mekana kısıtlanabilen sınırlı bir varlık değildir.[9]Buna binaen ölümden sonra dünya meselelerine agah olabilir.
Ruhun bedene olan taaluku tedbiri bir taaluktur; yani Ruhun hayatı esalet üzeredir. Bedene taaluk ettiği sürece bedende hayat bulur. Bedenden ayrıldığı zaman beden hayat özelliklerini kaybeder ve tedrici olarak yok olmaya başlar ama Ruh hayatına devam eder.[10] [11]
 1. Ruh ve Cin'in güçleri:
Cin fikir ve düşünce güçü yönünden zayıf bir varlıktır. Zira idraki akli ve güçlü bir idrak değildir. En fazla hayal ve düşe dayalı bir idraka sahiptir. Ama fiziksel güçü oldukca fazladır. Ezcümle süratle harikulade işleri yerine getirebilir. Ağır yükleri en kısa zamanda taşıyabilir. Kuran'ı Kerim'de Hz. Süleyman (a.s)'ın kıssasında İfrit adlı Cin Belkız'ın tahtını çok kısa bir zamanda Belkız'ın yaşadığızı o uzak diyardan Hz. Süleyman(a.s)'ın yanına getire bileceğini iddia ettiği zaman[12] Hz. Süleyman (a.s) onu yalanlamamaktadır.[13] Bu vakıa Cinlerin harikulade güçlerine bir delildir.
Cinlerin İnsanlar eziyet ettikleri ve zarar verdikleri konusununda Şeyh Müfit "İrşad" adlı eserinde söyle yazar: İbn. Abbas'ın eserinde şöyle nakledilir:  "İslam Peygamberi (s.a.a) Mustalak adlı kabileyle harb etmek için Medine'nin dışına çıktığı zaman geceleyin geçmenin zor olduğu korkunç bir vadiye ulaştı. Gecenin sonlarına doğru Cebrail Hazrete nazil oldu ve Cinlerden bir kabilenin vadinin ortasında size ve ashabınıza eziyet etmek, zarar vermek, şer ve hile yapmak için toplandığı haberini verdi.[14] Bu olaydan anlaşılan hatta mümin ve salih insanlar bile cinlerin ve cin gruplarının eziyet ve zararına maruz kalabilirler. Elbette teveccüh etmek gerekir cinlerin varlığı gerçek olmakla, harikulade işler yapmaya güçleri olduğu ve içlerinde salih ve şer fertler olmasına rağmen bu varlıklar hakkında oldukca fazla abartı mevcuttur. Bu konuda çokca yalan hurafe halkın zihninde yer etmiştir. Örneğin onları sadece eziyet, zarar veren, kin ve kötülük dolu bilmektedirler. Bir kap sıcak su dökersek onların evleri ateşe vereceği  gibi hiçbir aklın ve mantığın kabul etmeyeceği batıl inançlar bulunmaktadır.[15] Bunun yanında insanın elinde onların eziyet ve zararlarında korunabileceği imkanlar bulunmaktadır.
Ruhun güçü ve kudreti hakkında ifade etmemiz gerekir ki Ruh maddi bir varlık olmadığından maddı kısıtlamalara maruz kalmaz. Bir örnek verecek olursak örneğin güneş ışığı nasıl bulutların ve camların arkasından evimizin içinı aydınlatabiliyorsa ve bu engellerin hiçbir onu engelleyemiyorsa ve her yerde varlığını hissetiriyorsa ruh ile madde arasında düzlemi bu şekilde düşünebiliriz.[16]
Ayet ve rivayetlerden anlaşılan İnsanların ruhları ölümden sonra dünya meselelerinden agah olabilirler. Mümin insanların ruhları kudretleri ve faziletleri ölcüsünde ailelerini ziyaret edebilirler.[17] Elbette rivayetlere göre bu hak sadece mümin insanların ruhlarına özgüdür. Allah Teala'nın izniyle nisbi bir özgürlüğe sahiptirler. Ama kafirlerin, müşriklerin, kötülük ve zulüm ehlinin ruhları "berhut" vadisinde tutsak edilmiş ve kendi amellerinin cezasıyla başbaşadırlar. Dolayısla özgürce bu dünyaya gidip gelme hakkına sahip değillerdir.
Aynı düzlemde habis ve başı boş ruhların eziyet ve zarar kaynağı olduğu, alemin tedbirinde dehaletleri olduğu, insanların başarılarında ve başarısızlıklarında etki ettikleri iddiası  boş ve temelsiz hiçbir akli, nakli ve bilimsel dayanağı olmayan bir görüştür. Zira açıktır ki ne ruhlar halikin yarttıklarının işlerine dehalet edecek kadar boş ve işsiz güçsüzdürler.[18] Nede Allah teala onlar böyle bir güç ve kudret vermiştir. Bilinmelidir alemde etki kudreti olan yegane varlık Allah Tealadır.
Bu konuda daha fazla bilgi ve araştırma içi aşağıda zikrediln kaynaklara müracaat ediniz:
Garaip ve Ecaib'il-Cin, Bedriddin ibn. Abdullah Eş'Şebli, tecüme, tahkik ve haşiye İbrahim Muhammed El'Cumel.
Cin ve Şeytan, Ali Rıza Ricali, Tahran, neşri Nubuğ.
Oud Ervah, Nasır Mekarim Şirazi.
İrtibat ba Ervah, Nasır Mekarim Şirazi, İntişarat Nesl Cevan.
Dizin: Şeytan, Cin mi Melek mi, soru 100, Site: 857.
Şeytan ve Cin’in güçleri, soru 138, site: 883.
 
 

[1] Hicr,27: "والجانَّ خلقناه من قبلُ من نارالسموم" Ve Cânn'ı da daha önce 'nüfuz eden kavurucu' ateşten yaratmıştık.
[2] Rahman, 15: "وخلق الجان من مارج من نار" Cinleri de yalın dumansız bir ateşten yarattı.
[3] Hicr, 27-42; Cin, 11-15.
[4] Kamus Kuran, Cin kelimesi.
[5] Acaba Cinler Müslüman ve gayrimüslümdürler mi?; Mizan'ul-Hikme, Muhammet Rey Şehri, Yayıncı: Mekteb'ul-Ellam'ul-İslami, 1403.h,1362.ş, 2.c, 11.s, 2658.h; Usul'u-Kafi, Kitab'ul-Hucce, Cinlerin İmamların yanına gelip dini meselerini sorması –babı-, 243.s, 4.h, bu eserde 7 tane daha hadis cinler hakkında nakledilmiştir; Sefine'tul-Bihar, Şeyh Abbas Kummi, Dar'ul-Usve, ikinci baskı, 1416.h, 1.c, bab'ul-Cim bedihul-Nun, 673; Mearif Kuran, Ustad Misbah Yezdi, 316.s.
[6] Mekarim Şirazi, 50 derste gençler için Akaid Usulleri.
[7] İsra, 85, «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلا»
[8] Cisim ve ruh arasında karşılıklı ilişki söz konusu olduğu zaman nefis tabiri kullanılmakta; ruhun mustakil olarak eserleri ve konumu söz konusu olduğu zaman Ruh tabiri kullanılmaktadır.
[10] Tercüme El'Mizan, 19.c, 344.s)
[12] Neml, 30-40.
[13] Cevadi Amuli, Abdullah, Tefsir Mozuui, 1.c, 119.s.
[14] Şeyh Mufit, İrşad, 399.s, Tibyan sitesinden nakledilmiştir.
[15] Mekarim şirazi, Nasır, Tefsir Numune, 25.c, Dar'ul-Kutub'ul-İslamiye, 9.bk, 155-156.(iktibas edilmiştir)
[16] Daha fazla bilgi işçin müracaa edin: Ruhun Münafıklar tarafından ihzarı, soru 650 (site:1050).
[17] Meclisi, Bihar'ul-Envar, 6.c, 268.s; Daha fazla bilgi işçin müracaa edin: Ruh'un uyku ve baygınlık halinde iken faaliyetleri, soru:1524 (site:1059).
[18] Mekarim şirazi, Nasır, Ervahla İrtibat, Nesli Cevan yayınları, 10.bk, 162.s.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Müslüman olmayan bir bayanla evlenmenin şartları nelerdir?
  3721 Aynı Dini Paylaşmak
  Fakihlerin çoğu şöyle diyor: Müslüman olmayan bayanlarla hata eğer ehli kitap olsa, ahlaki meselelere rivayet etse ve şeriata muhalif işler yapmazsa bile, evlenmek caiz değildir. Böyleli bayanlarla evlenebilmek için ilkin İslam’ı kabul etmeleri lazım. Buna binaen eğer siz bu bayanı seviyorsanız ve onunla evlenmek istiyorsanız ilkin onu ...
 • İslâm dininin, demokrasi karşısındaki tutumunu açıklayınız?
  10445 Düzenler
  Demokrasi, toplumu idare etme yöntemidir. Çoğunluğun görüşü, medenî ve ferdi özgürlüklere saygı gösterme vb. konular demokrasinin en belirgin özelliklerindendir.Çoğunlukla hakikat arasında gerekli bir bağ olamasa[i] da çoğunluk etkin ...
 • Alacaklı, hakkını zorla alabilir mi? Mesela beş dakikalığına bayıltarak veya birkaç kişinin yardımıyla zor kullanarak alabilir mi?
  8580 Teorik Ahlak
  Borçlu, borcunu inkar eder veya ödemede mazereti olmadan ihmalkar davranırsa, alacaklı, alacağı miktarı onun malından alabilir. Ancak:1- Bu konuda kanun varsa, kanunlara uymak gerekir.[1] 2- Borçludan alacağını almak fitne ve fesada yol açacaksa o zaman şer’i hakime ...
 • Mehdiliği tehdit eden şeyler nelerdir?
  4742 سوء استفاده از مهدویت
  Mehdiliği tehdit eden hususlar çoktur. Biz burada sadece üç önemli şeye işaret edeceğiz: 1. Eğer en üstün kanunlar ehil olmayan uygulayıcıları eline düşerse veya eğer en pahalı şeyler ehil olmayan insanların elinde bulunursa, ne kanundan ve ne de belirtilen değerli şeyden bir sonuç alınamaz. Mehdilik ...
 • Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
  4758 فرزندان زهرا س
  Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: ...
 • Siffin ve Nehrivan savaşlarının vuku bulmalarının amilleri nedenlerdi?
  7045 تاريخ کلام
  Muaviye Hz. Ali’nin (a.s.) Osman'ın öldürülmesine neden olan eyleme katıldığını bahane ederek Hz. Ali'ye biat etmekten kaçınıp ona karşı baş kaldırması, Siffin savaşını çıkartan en önemli nedendir. Müminlerin Emiri Hz. Ali, kamil surette zaferi kazanma eşiğine geldiği sırada, savaş Amr b. As'ın kurduğu hileyle sonuçlandı. Hakemeyn olayı ...
 • Eğer abdestten önce insanın yüzü necis olursa necaset abdest suyu yoluyla diğer yerlere geçer mi?
  5092 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Eğer abdest alırken yüzünüzü yıkamışsanız ve abdest için yüzünüzü ikinci bir avuç suyla yıkamışsanız (genellikle hepimiz abdest esnasında bir avuçtan çok suyla yüzümüzü yıkamaktayız) hem yüzünüz temiz olmuş ve hem de abdestiniz sahih niteliğe kavuşmuştur. (Bu durumda) bedeninizin tüm kısmetleri temizdir, elinizi sürdüğünüz her yer aynı ...
 • Başkasının bostanından izinsiz meyve ve bitki toplamanın hükmü nedir?
  9484 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Söz konusu sorunun cevabında ilk önce fakihlerin bu konu hakkında görüşlerini genel olarak açıkladıktan sonra Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tehrani nin görüşünü takdim edeceğiz.  Fakihlerin genel görüşleri:Bir başkasının malından faydalanmak her şekilde olursa olsun mutlaka bu tasarruf o malın sahibinin izni ile olmalıdır. Yalnızca ...
 • Hz. Fatıma (s.a) Mushaf’ı nedir? Acaba Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) ondan haberdar idiler mi?
  12656 Eski Kelam İlmi
  Fatıma (s.a) Mushaf’ı, Fatıma Zehra (s.a) zamanında Ali’nin (a.s) eliyle yazılmış olan bir kitaptır. Bu kitabın içeriği özel bir melek veya Cebrail (a.s) vasıtasıyla Hazreti Fatıma’ya (s.a) öğretilmiştir. Bu kitap, gaybî olayları ve Âli Muhammed’in (s.a) sırlarını içerir. Aynı zamanda İmametin bir nişanesi olup imamların birinden diğerine geçmiştir. Şu ...
 • Allah’ın Günleri 1000 Yıla mı Yoksa 50000 Yıla mı Denk Düşmektedir?
  11452 Tefsir
  “Yevm” veya “gün” kavramı değişik manalarda kullanılmaktadır ve her birinin özel bir manası bulunmaktadır. Bu kavramların veya benzerlerinin metinde hiçbir çelişki oluşturmadan defalarca ve her defasında da ayrı bir manayla kullanıldığı pasajlar gözlemlenebilir. Çünkü iki cümlenin çelişik olması için aralarında sekiz ortak ...

En Çok Okunanlar